No. หัวข้อ ผู้เขียน ปีการศึกษา ประเภท หลักสูตร คำสำคัญ Download
1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตกรุงเทพมหานคร สัญญา มณีโชติช่วง 2561 บทความวิจัย Dowload
2 การศึกษาศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านดงเรือง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ชาคริต ปราบอักษร บทความวิจัย Dowload
3 พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ค ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สิทธิเดช ทำกินดี 2561 บทความวิจัย Dowload
4 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพียรพงศ์ รักษาชนม์ 2561 บทความวิจัย Dowload
5 การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพัน ในองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันท์ วงษ์ชื่น 2561 บทความวิจัย Dowload
6 การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ศิรวัฒม์ วิยะเศษ 2561 บทความวิจัย Dowload
7 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพของ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สุปราณี เตียงสกุล 2561 บทความวิจัย Dowload
8 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จำกัด สิตธนา มิสินทากาศ 2561 บทความวิจัย Dowload
9 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จรรย์จิรา บาระกุล 2561 บทความวิจัย Dowload
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารทะเลของบุคคลวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร รังสิณี ธรรมสวัสดิ์ 2561 บทความวิจัย Dowload
11 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการรับฝากรถ ของบริษัท เอเชีย ปาร์คกิ้ง จำกัด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พลากร ผดุงสมัย 2561 บทความวิจัย Dowload
12 ความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ณัฐพล อารีรักษ์ 2561 บทความวิจัย Dowload
13 พฤติกรรมและส่วนผสมทางการตลาดการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวัยทำงาน ในจังหวัดสมุทรปราการ อาทิตย์เทพ เสริมศาสตร์ 2561 บทความวิจัย Dowload
14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร พุฒินันท์ คล้ายสุด 2561 บทความวิจัย Dowload
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อรสา คำชั่ง 2561 บทความวิจัย Dowload
16 ความต้องการและความคิดเห็นของผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่มีต่อการบริการให้คำวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร ธนิดา บรรณาลังค์ 2561 บทความวิจัย Dowload
17 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ศิริวัฒน์ ใจงามอารีย์ 2561 บทความวิจัย Dowload
18 กลยุทธ์การตลาดและคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร อริย์ธัช ภิญโญกูล 2561 บทความวิจัย Dowload
19 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ธนบดี แสงทวี 2561 บทความวิจัย Dowload
20 ความพึงพอใจของลูกค้าระบบบำบัดน้ำเสียในบริเวณนิคมอุสาหกรรมสมุทรสาคร ของบริษัท คราวน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด สนธยา พรมมาจีน 2561 บทความวิจัย Dowload
21 ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการร้านขายยาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มะลิวัลย์ วรรณชัย 2561 บทความวิจัย Dowload
22 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการออกกำลังกายที่สนามกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรญา ประดับญาติ 2561 บทความวิจัย Dowload
23 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปราณี แน่นอุดร 2561 บทความวิจัย Dowload
24 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ อารมย์ เที่ยงแท้ 2561 บทความวิจัย Dowload
25 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของเลือดชนิดพกพาของนักเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เจนวิทย์ ข้าวทวี 2561 บทความวิจัย Dowload
26 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของโรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สกุนตลา ทริพาธี 2561 บทความวิจัย Dowload
27 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกรในอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ฐานภัทร พันธานนท์ 2561 บทความวิจัย Dowload
28 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ กรกช เรืองจวง 2561 บทความวิจัย Dowload
29 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชาติชาย โทนะพันธ์ 2561 บทความวิจัย Dowload
30 ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเซรั่มป้องกันผมร่วงของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นัติพัฒน์ ศรีชัยพัชร์ 2561 บทความวิจัย Dowload
31 ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเซรั่มป้องกันผมร่วงของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นพพล กลิ่นเกลื่อนไกล 2561 บทความวิจัย Dowload
32 กลยุทธ์การตลาดเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจผลิตจำหน่ายเครื่องประดับ กรณีศึกษา ห้างเพชรทองเอราวัณเยาวราช จังหวัดพิษณุโลก นพพล กลิ่นเกลื่อนไกล 2561 Dowload
33 การศึกษาความเหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันรัชต์ภาคย์ อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว 2561 บทความวิจัย Dowload
34 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตที่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นสายการบิน อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว 2561 บทความวิจัย Dowload
35 ศึกษาผลกระทบของการใช้แอพพลิเคชั่น Line ที่มีต่อการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ในอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัญชลี เกตุจันทร์ 2561 บทความวิจัย Dowload
36 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อนิรุทธ์ ผ่องแผ้ว 2561 บทความวิจัย Dowload
37 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของโรงเรียนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน ศักด์ิสิทธ์ิ ขัตติยาสุวรรณ 2561 บทความวิจัย Dowload
38 การพัฒนาภาวะผู้นาการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร วิมล จันทร์แก้ว 2561 บทความวิจัย Dowload
39 ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร วิทยาพล ธนวิศาลขจร 2561 บทความวิจัย Dowload
40 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า วชิราภรณ์ พัดเกิด 2561 บทความวิจัย Dowload
41 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ ลิขสิทธิ์ สุวรรณไตรย์ 2561 บทความวิจัย Dowload
42 การหาประสิทธิภาพเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศสำหรับการถนอมอาหาร มงคล พุ่มแก้ว 2561 บทความวิจัย Dowload
43 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ฐิตาทกานติ์ ธนยศบุญญฤทธิ์ 2561 บทความวิจัย Dowload
44 การศึกษาความสามารถในการทาความเย็นของแผ่นเพลเทียร์ นายสุนทร วงศ์เสน 2561 บทความวิจัย Dowload
45 ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ควบคุมโดยความชื้นดิน นายสุนทร วงศ์เสน 2561 บทความวิจัย Dowload
46 การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องตะบันน้ำ นายสุนทร วงศ์เสน 2561 บทความวิจัย Dowload
47 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ธีระ เทิดพุทธธรรม ค 2561 บทความวิจัย Dowload
48 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปริญญา สาททอง 2561 บทความวิจัย Dowload
49 บัญชีเป็นภาษาของธุรกิจที่ใช้ในการรายงานข้อมูลฐานะการเงิน นางจิตรเลขา ทาสี 2561 บทความวิจัย Dowload
50 ธรรมรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2561 บทความวิจัย Dowload
51 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาเชื้อเพลิงแข็งด้วยการใช้วัสดุพรุน 2 ชนิด ทศพล สุคตะ 2561 บทความวิจัย Dowload
52 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ดร.พัชรวัต ปิยะโอสถสรรค์ 2561 บทความวิจัย Dowload
53 บทบาทของครูต่อการเปลี่ยนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น 2561 บทความวิจัย Dowload
54 สมรรถนะของผู้บริหารต่อกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ในการบริหารงานสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา อาจารย์ ดร.ธนัตถ์นันท์ สุขโชคนิธิโภคิน 2561 บทความวิจัย Dowload
55 ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความพร้อมในการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร : ฐิตาทกานติ์ ธนยศบุญญฤทธิ์ 2561 บทความวิจัย Dowload
56 การจัดทำข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริหารของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จิตรเลขา ทาสี 2561 บทความวิจัย Dowload
57 คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว จ่าสิบตำรวจอานนท์ กลิ่นแก้ว 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
58 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สุดาพร ทะสอน 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
59 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี วีระพล ขันตรี. 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
60 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ดาบตำรวจวราวุธ อภิสิทธิ์โสภณ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
61 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน “กรณีศึกษา : เทศบาตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี” ปัญญา ไชยแก้ว 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
62 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ทศพล อังคะปาน 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
63 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี จ่าสิบตำรวจชานนท์ กลิ่นแก้ว 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
64 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ชนกพร ตรึกตรอง 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
65 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จ่าเอกสมัย พลเรือง 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
66 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ศวรรณี อินอ่อน 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
67 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระถนอมศิลป์ ราชาวงษ์ 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
68 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอนทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สุจิตรา พวงดอกไม้ 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
69 การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ไกรลาส แกล้วทนงค์ 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
70 การทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 วริฏฐา อ่อนลมูล 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
71 สภาพปัญหาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปภานิน กมลนัด 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
72 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อุบลรัตน์ กฐินหอม 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
73 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อรวรรณ ฝอยทอง 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
74 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนปอเนาะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 หาลีเมาะ มะลี 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
75 การศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สุมาลี จิตสำรวย 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
76 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สุภาพร ดุมลักษณ์ 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
77 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
78 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พระมหาชัยศักดิ์ ปัญญาธโร 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
79 การจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พนิดา เกลาฉีด 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
80 สภาพปัจจุบัน ในการพัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป การศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปรีดา ชนะพล 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
81 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นุสจิรา มิ่งพิจารณ์ 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
82 การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ชัยศักดิ์ คงแก้ว 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
83 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ชไมพร ชูศิริ 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
84 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จิรภา แก้วจำรัส 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
85 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ขวัญใจ สุขมาศ 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
86 การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อการสร้างเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กิตติศักดิ์ โปณะทอง 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
87 การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กษิต กังวานเกียรติกุล 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
88 บทบาทหน้าที่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มึต่อบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อุไรวรรณ จิตติศักดิ์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
89 ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สิทธิยา เงินคีรี 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
90 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วีระศักดิ์ ศรีกวางทอง 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
91 ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริการส่วนตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรวัตร สุภาพโรจน์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
92 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคิน กมลเลิศ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
93 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด บุญน้อม ปูชิน 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
94 ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ชุตินธร บุตรโพธิ์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
95 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จักรวรรณ โสหา 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
96 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาจังหวัดลพบุรี ขนิษฐา สังข์แตง 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
97 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอผือ จังหวัดอุดรธานี กิตติพงษ์ ต้นแก้ว 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
98 ปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาและวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ก่อพิภพ คำภู 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
99 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกหัวถนน กนกพร ตรึกตรอง 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
100 กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของนายกเทศบาลตำบล จังหวัดนครราชสีมา เมธี พิพัฒน์ธรรมคุณ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
101 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สุพรรณา ธนูชาญ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
102 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สายใจ แก้วบุญ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
103 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการภายในห้างเทสโก้โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา สมศักดิ์ โพธิ์กูล 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
104 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการกองการเงินและบัญชี สังกัดกรมชลประทาน ศิริรัตน์ จองรัตนวนิช 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
105 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา วรรณภา คงสุข 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
106 ความต้องการของประชาชนต่อการบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พนิตนันท์ ชลวานิช 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
107 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา บุญเสริม แขนโพธิ์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
108 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บรรพต ยิ่งสิทธิ์สิริ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
109 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ร้านมีชัยอาภรณ์ จังหวัดนครราชสีมา เซียมน้อย อโณทัยไพบูลย์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
110 สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขวัญเรือน ชาญจอหอ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
111 ปัญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กชพร เรืองดิษฐ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
112 วัฒนธรรมการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 กนกวรรณ จงรักษ์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
113 การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าบริษัท นิคกี้ แฟบบริค จำกัด นิคม ฤทธิงาม 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
114 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท สมเกียรติ บุตรแก้ว 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
115 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกองกำลังทหารพราน จังหวัดชายแดนใต้ พีรศักดิ์ จันทร์ทวี 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
116 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท ซัมมิท ควีน จำกัด อรษา มะธิปิไข 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
117 ความคิดเห็นของประชาชนต่อศูนย์การค้าชุมชนซิตี้พาร์คเมืองทองธานี ธนพัต ปิติวราธนกุล 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
118 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วัดนวลจันทร์ ธนะพัฒน์ เลิศสุขขีรัตน์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
119 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัทเซ่งหลี 888 จำกัด พลอยนภา แพทย์พงษ์ปรกณ์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
120 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัทเซ่งหลี 888 จำกัด พลอยนภา แพทย์พงษ์ปรกณ์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
121 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มัทนะ อารยเมธี 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
122 ธรรมาภิบาลในการบริหารสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม ภัทธีรา วังหอม 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
123 ความสุขในการทำงานของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ร.ต.อ.วิญญู บัวเผื่อน 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
124 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบริษัท บี เอส เอ็น เมดิคอล จำกัด อรุณทิพย์ วิรุฬห์ตั้งตระกูล 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
125 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สาย ร.ต.อ.พลวัฒน์ ชอบผล 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
126 ขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท สตีด จำกัด สินชัย คุ้มถนอม 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
127 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโรงแรมใบหยกสกาย ภณสา โกษีอำนวย 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
128 พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ธนาธิป โปร่งบันเทิง 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
129 ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สุรพงษ์ สุภินนพงศ์ 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
130 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปสำหรับวัยรุ่นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ณัฐฐา โทริ 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
131 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของ Pattaya Contact Center 1337 (Pattaya City Hall) ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นะที เปรมจิตร์ 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
132 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ตลาดน้ำ 4 ภาค(พัทยา) จังหวัดชลบุรี วะริดา แซ่อึ้ง 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
133 ความต้องการในการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองของบุคลากร แผนกพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลพระราม 9 สุพรรณ เป็งปก 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
134 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนระดับปฏิบัติการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ภัทรพงศ์ อุบลหล้า 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
135 สมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผล ของพนักงานธุรกิจโรงหล่อพระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กัญจน์ณภัสร์ สุขคล้าย 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
136 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของเจ้าหน้าที่พัสดุกรมชลประทาน ณัฏฐ์ฏาพร สมเพียร 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
137 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ ของลูกค้าธุรกิจโรงหล่อพระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ธนยศ วลัยกนก 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
138 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ในการตัดสินใจเลือกซื้อยาของผู้บริโภคในชุมชนเขตวังทองหลาง ฐาปนพงษ์ แสงสอน 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
139 แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สุมล เพียรกิจ 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
140 การบริหารจัดการแรงงานสตรีนอกระบบใน จังหวัดลพบุรี สุภาวินี จุ้ยมีนวล 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
141 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุทิพย์ บัวพูล 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
142 การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัวอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยา รามทัศน์ 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
143 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ไปปฏิบัติ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มารยาท ทองนอก 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
144 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ปิติ ชุมทอง 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
145 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำกับตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมในการลดน้ำหนักของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปาริชาติ สุขสนาน 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
146 การป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านโละใหญ่ ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ปี 2558 ประดิษฐ์ สันขวา 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
147 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด วิทยา หนูกูล 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
148 บทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วัดใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ พระสมุห์วัชโรจน์ กิตฺติญาโณ (สัมฤทธิ์) 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
149 ความคาดหวังจากการทำงานของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินทวีทรัพย์ก่อสร้าง วรโชติ เพชรประดับ 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
150 ความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามวรวิหารต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระประสิทธิ์ รุ่งเรืองตระกูล 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
151 การตัดสินใจเลือกใช้บริการในเถลิงเกียรติคลินิกเวชกรรม นฤภัค สันป่าแก้ว 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
152 ความสุขและคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทเอฟเอ คอนแทรค จำกัด ชัยภูมิ แจ้งโพธิ์นาค 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
153 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริจาคเงินทำบุญที่วัดใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ พระมหาทองดี จอมศิริ (ยุตฺตธมฺโม) 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
154 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทาำานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางชัน ธีระพงษ์ กาศรัมย์ 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
155 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุรี บุษบา เสนีย์ 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
156 ความคาดหวังจากการทำงานของพนักงานบริษัท สตีด จำกัด อรัญญา คุ้มถนอม 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
157 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของพนักงาน บริษัท เค.ยู.ที. คอนเซ้าท์แทนต์ จำกัด กุลชนยา ผลธนคณิน 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
158 ปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชัยวัฒน์ เอมวงศ์ 2559 บทคัดย่อ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
159 การศึกษาปัญหาและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน สารบรรณของกองช่าง องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สุภาพ ใจเที่ยง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
160 ปัจจัยที่มีผลต่อกระทบต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สุปราณี พลพวก 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
161 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก วีระศักดิ์ ศิลปะ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
162 คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ภัสสร ยอดสิงห์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
163 ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา อรรถวิทย์ พรอำนวย 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
164 บทบาทของตำรวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วศิน ฉัตรสอน 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
165 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รุ่งนภา วิเศษแก้ว 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
166 การควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา ภัณฑิรา เอี่ยมสอาด 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
167 ความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พิจิตรา ปิดตาฝ้าย 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
168 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา พรนัชชา กรุยหมื่นไวย 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
169 การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี พงศธร เชาว์วัลลิ์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
170 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปริษา ภิญโญนนทกุล 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
171 บทบาทของผู้นำชุมชนต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นพดล เนียมสูงเนิน 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
172 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สุภเวช ชูอาวุธ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
173 การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน สถานีตำรวจภูธรตำบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มงคล คุปติศิริรัตน์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
174 วัฒนธรรมการทำงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วีระคม รัตนปิโยสร 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
175 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ณัฐวุฒิ จำปำทอง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
176 ขวัญกาลังใจของครูฝึกประจำฟิตเนส เฟิร์สท (ประเทศไทย) นภัทร การสะอาด 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
177 ความคาดหวังของพนักงานต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จันทร์จิรา อิ่มคา 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
178 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอัตราจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ธานี ปรีชาถาวณิชกูล 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
179 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อิสมาแอ สามะ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
180 ประสิทธิผลด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อบุคลากรของบริษัท น้ำตาลมิตรผล สิงห์บุรี จ้ากัด อดุล พุกเจริญ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
181 วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สุรศักดิ์ เพ็งภาค 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
182 ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สุชญา ประภาสโนบล 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
183 การพัฒนาตนเองของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สากล เมืองศรีสุข 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
184 ทัศนะของผู้พ้นโทษที่ผ่านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของเรือนจำ จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี สัมผัส อิ่มอุรา 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
185 คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ศุภิสรา ศรีอ่าดี 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
186 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสถาบัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ละมัย แสงหิรัญ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
187 ความพึงพอใจของพนักงานต่อการจัดสวัสดิการ ของบริษัทมินิแบร์อิเล็กทรอร์เน็ค ประเทศไทย (จากัด) ยุคลเดช อร่ามศรี 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
188 ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มัตยูโซฟ มะโซ๊ะ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
189 การบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อำเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พิชัยวรัชญ์ ตั้งชัยวรรณา 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
190 การมีส่วนร่วมการดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ปภาณิน ฉ่่าพึ่ง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
191 ลักษณะบุคคลตามทฤษฎีธาตุกับภาวะผู้นาของบุคลากร ของบริษัท SapuraKencana Drilling Pte.,Ltd. บริพนธ์ อัคคโพธิกุล 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
192 การประเมินผลของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโพนางดาตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท บรรเจิด สวนทอง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
193 สัมฤทธิผลในกาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิกร ทองมา 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
194 สัมฤทธิผลในกาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นันทวดี พุกเจริญ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
195 การศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็น ของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช ณัฐิดา แถมใหม่ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
196 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ณัฐพล จงเจริญ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
197 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ชาติชาย แก้วอารีย์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
198 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน ชัชวาล ศรีราม 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
199 การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดของเทศบาล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ชยันธร ตรึกตรอง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
200 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติตามนโยบาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ครรชิต เข็มพันธุ์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
201 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกหัวถนน กนกพร ตรึกตรอง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
202 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติตามนโยบายขององค์การบริหารการมีส่วนร่วม ของผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านหนองบ่อโพรง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เกษร ศรีราชา 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
203 ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อัจฉรา พลอยรัมย์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
204 ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านช่องพลีสังกัดองค์การ บริหารส่วนตาบลอ่าวนาง อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หัทยา โฉมทับ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
205 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา สุมณฑา โททอง 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
206 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา สิริวรรณ กสิบาล 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
207 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งคาโงก องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคาโงก อาเภอเมือง จังหวัดพังงา วิลาวัณย์ ผลบารุง 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
208 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิภาสินี เมืองทรัพย์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
209 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโคกกลอย จังหวัดพังงา วันดี ศรีรัตน์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
210 บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เขตภาคใต้ วรางคณา นนทโชติ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
211 สภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลมัย ชูภักดี 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
212 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน อนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา พนารัตน์ สนิทรักษ์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
213 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปิยะวรรณ ชนะราวี 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
214 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายเหมือง อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นิพาพัฒ พันคนิช 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
215 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดบ้านนา องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน จังหวัดพังงา นันทิยา หวันเมือง 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
216 ความคาดหวังของนักเรียนต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
217 การบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ธนพรรษ ชัยวิชิต 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
218 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณัศย์ชนก สุวรรณมณี 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
219 สภาพปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จุฑารัตน์ พิมพาลัย 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
220 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลนบปริง จังหวัดพังงา จิราวรรณ เพิ่มทรัพย์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
221 การจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จิรภา ชุติวโรภาส 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
222 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริการการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จันทร์จรัส สายสว่าง 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
223 การบริการทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จันจิรา ศรีรักษ์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
224 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา ขนิษฐา พาณิชการ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
225 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาล เมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา กุหลาบ สมัครกิจ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
226 สภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิติกร ดำรงพรรธน์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
227 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐบาล จังหวัดนครสวรรค์ กัลยา สิงหาเขต 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
228 บทบาทของครูผู้สอนในการสร้างเสริมจริยธรรมของนักเรียน ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อารีย์ บุญยรัตน์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
229 บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อรชร เทพบุตร 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
230 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สุมลฑา นาควานิช 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
231 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สุบหยาบ ยีหรีม 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
232 ศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านช่องพลี สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวนาง อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วรรณี ดำกระ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
233 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพ็ญประภา วิลาศลัค 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
234 ความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ต่อพฤติกรรม การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา พิมทิพย์ สายแสน 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
235 การศึกษาการส่งเสริมความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สาหรับครูของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พัชรีย์ ทองศรีเกตุ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
236 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ชัยวัฒน์ ทีปะปาล 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
237 บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จเด็จ วิเศษชู 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
238 การตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ขวัญจิต เมืองแก้ว 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
239 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทับปุด อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา กมลทิพย์ จรจิตร์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
240 ความต้องการแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสามพญา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นาง จงใจ เจิมผ่องพงศ์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
241 การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นาย ศดายุ แสงพิทักษ์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
242 ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นาย มาหะมะลุตฟี หะยีสะแม 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
243 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 นางสาว วราภรณ์ จัวนาน 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
244 พฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 นาง ลัดดา ไชยสวัสดิ์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
245 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 นางสาว ราวฎอห หวันมามะ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
246 ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นาย รอพี วานา 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
247 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 นาง มูรนีย์ สะบูดิง 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
248 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูในกลุ่มรามัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นาง นาอีด๊ะ อุชะมิ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
249 ความพึงพอใจของครูผู้ใช้บริการที่มีต่อคุรุสภาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นาย ทวีศักดิ์ เกื้อพะระ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
250 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นาง ศิรัญตี ปะแตเล๊าะ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
251 ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นางสาว สุภัทรา ภู่เจริญ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
252 ความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาว กนกพร บุตรดี 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
253 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรม ราชานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ยอดเพชร น้อยสะอาด 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
254 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นาย วันเฉลิม รอดบำเรอ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
255 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 2 นางสาว ธีรนุช โพธิ์มาศ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
256 พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอหล่มเก่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นางสาว วิชญาดา กันโส 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
257 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นางสาว ลลิตา โพธิ์อภัย 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
258 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสeนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี นางสาว วริศรา ศิริมังคละ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
259 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อบ้านกับธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) นางสาว อารยา ขาวมาก 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
260 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มงานบุคคลและธุรการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นาย อัคราช เรืองเนตร 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
261 ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด นางสาว อภิญญา สงวนวัฒนาวงค์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
262 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี นางสาว เหมวรรณ ศรีสุข 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
263 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของฝ่ายทะเบียนราษฎร สำนักงานเขตลาดพร้าว นาย สุริยา บุญทา 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
264 ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด นาย ศุภชัย ทั่งจันทร์แดง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
265 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สำนักงานที่ดิน สาขาประเวศ นาง สาววิไลพร กุนอก 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
266 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้าบริษัท พรีเมี่ยม มอเตอร์ส จำกัด นาย อลงกรณ์ อักษรประเสริฐ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
267 ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ นางสาว ปัญจรัตน์ บุณยรัตพันธ์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
268 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสำนักงานเขตวังทองหลาง นาย ปวุติ บุณยาภรณ์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
269 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการพลาบุรี รีสอร์ท จังหวัดระยอง นาง บุญญาจันทร์ ไอเกลาน 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
270 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม บลูลากูน พัทยา นางสาว นาตารีรัตน์ รังรักษ์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
271 ขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน) นาง ดุษฏี ดีมาก 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
272 ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานบริษัท บี.บี.ดี. จำกัด นาย ชวัลณัฏฐ์ บุลภรณ์อภิรมย์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
273 ปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการทางานของพนักงานส่วนบริการพัสดุ สานักบริหารกลาง กรมศุลกากร นางสาว ดวงกมล ลิ้วริทธิ์นันท์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
274 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของฝ่ายทะเบียนราษฎร สานักงานเขตวังทองหลาง นาย อาคม เพื่องฟุ้ง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
275 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาว พรทิพย์ คุมพานนท์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
276 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการภูจันทรา อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นาง บุณยนุช จงวาณิช 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
277 ความเครียดของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ นาย เฉลิมพงษ์ เจริญวโรจน์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
278 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี นาย ภษิฏฐ์ ศิริถาวรวงศ์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
279 ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จำกัด นาย จรัสพงษ์ เลาหประดิษฐ์สกุล 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
280 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกฤตพล เชิดชู 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
281 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จีแขตบางบอน กรุงเทพมหานคร วิโรจน์ รงค์ภักดี 2559 MBA Dowload
282 ประสิทธิภาพการบริการโลจิสติกส์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สุธาวี รอดสว่าง 2559 MBA Dowload
283 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตอะไหล่รถยนต์ ธวัชชัย บุญมา 2559 MBA Dowload
284 ความต้องการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร กรมกำลังพลทหารอากาศ พุฒนันท์ ตั้งใจ 2559 MBA Dowload
285 การเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค ฐิติเดช ไวยภาษ 2559 MBA Dowload
286 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของนักท่องเที่ยว สุทัศน์ ชาตะปัทมะ 2559 MBA Dowload
287 การตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายขายตรงของผู้จำหน่ายอิสระ พลธนัช พงษ์สรัล 2559 MBA Dowload
288 ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาด้านการสืบสวนของกองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ทรงพล วิจิตร 2559 MBA Dowload
289 คุณภาพการให้บริการจดทะเบียนพานิชย์ของสำนักงานทะเบียน เทศบาลนครนนทบุรี ประสงค์ ฟาหลี 2559 MBA Dowload
290 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อับดุลเลาะ เปาะซา 2559 MBA Dowload
291 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบการลานเทของผู้รับซื้อปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดชุมพร อัจฉราวรรณ ห้าวหาญ 2559 MBA Dowload
292 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการในระบบขนส่งสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เส้นทางท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง-เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน สุวิสุทธิ์ สุวัณณะสังข์ 2559 MBA Dowload
293 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภควัยทำงานในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ประเภท เชนเรสเตอรองท์ ณัฏฐ์ ผาระนัด 2559 MBA Dowload
294 ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภคในเมืองพัทยา จังหวัชลบุรี ศิริพักตร์ โต้ตอบ 2559 MBA Dowload
295 พฤติกรรมการใช้ยาของคนไทยในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มานพ มั่นคง 2559 MBA Dowload
296 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ห้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำของหน่วยงานเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มะปาริ อาแวกือจิ 2559 MBA Dowload
297 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า ในตลาดสดชุมชนตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปรีชา รุ่งโชติอนันต์ 2559 MBA Dowload
298 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ นิดสันญ์ วงษามั่น 2559 MBA Dowload
299 ส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการคลินิกเสริมความงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จุฑามาศ ไทยกุล 2559 MBA Dowload
300 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดชลบุรี กุลธิดา ศุภรักษ์เกียรติ 2559 MBA Dowload
301 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมการระบาดข้าววัชพืชของเกษตรกร ในจังหวัดปทุมธานี กวี วุฒิเสน 2559 MBA Dowload
302 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านตัดขนสุนัขในเขต จังหวัดสมุทรปราการ กรณัฐฏ์ กาวิโล 2559 MBA Dowload
303 ความพึงพอใจของประชาชนในการบริการขออนุญาติก่อสร้างและต่อเติมอาคารของเทศบาลนครปากเกร็ด ประภากร นนทจัน 2559 MBA Dowload
304 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์อาหาร บิ๊กซี สาขาสะพานควาย อุดม ขำค้า 2558 MBA Dowload
305 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางยี่ห้อ คีนเวน ของผู้บริโภค ในเขตสวนหลวง อังคีรส วรรณะ 2558 MBA Dowload
306 ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจรับซื้อของเก่าและขายของเก่า ในอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อรทิพย์ คงจังหวัด 2558 MBA Dowload
307 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนวัฒน์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด อนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร 2558 MBA Dowload
308 ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมพินนาเคิล ลุมพินี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร อดุลย์ ชมภูแก้ว 2558 MBA Dowload
309 การปิดกั้น การเข้าถึงเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) สุรชาติ ไทยกิ่ง 2558 MBA Dowload
310 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ภัตตาคารในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร สุภาพร เกื้อกูล 2558 MBA Dowload
311 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะองค์กร ของบริษัท เอเพ็กซ์ อีเว้น แมเนจเม้นท์ จำกัด วิฬารี สว่างพลกรัง 2558 MBA Dowload
312 การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วิศิษฐ์ ธนาภิวัฒนกูร 2558 MBA Dowload
313 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการใช้บริการสำนักงานบัญชี กรณีศึกษาของบริษัท หงษ์บิน แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด วราวรรณ์ เลิศสูงเนิน 2558 MBA Dowload
314 พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขยี่ห้อเอโวเดิร์มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รัตนา อ่วมแย้ม 2558 MBA Dowload
315 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อการปลูกข้าวของชาวนาในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มนัสชนก ภาระจ่า 2558 MBA Dowload
316 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูเอฟซี จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ภานุวัฒน์ พรมทา 2558 MBA Dowload
317 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ภัสสร แก้วบวร 2558 MBA Dowload
318 ความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) ภัทราวดี จันทวงษ์ 2558 MBA Dowload
319 การตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์กีฬารายวันของประชาชนในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พรเทพ กระโจมทอง 2558 MBA Dowload
320 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง พงศ์ปณต กิจธนะเศรษฐ์ 2558 MBA Dowload
321 เรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการการค้าปลีกแบบมินิมาร์ท ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปริญญา เพียแก้ว 2558 MBA Dowload
322 สมรรถนะบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปณิธาน พลบุญ 2558 MBA Dowload
323 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนวัฒน์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด นียกานต์ ลิ่มอรุณ 2558 MBA Dowload
324 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเวิลด์ เอ็กเซอร์ไซด์ จำกัด นัฎศ์ชุดา พาลัย 2558 MBA Dowload
325 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภค ในเขตพื้นที่สะพานใหม่-รามอินทรา กรุงเทพมหานคร นพเมศฐ์ โรจนเรืองไชย 2558 MBA Dowload
326 ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ธัญญพัทธ์ อุตมูล 2558 MBA Dowload
327 การรับรู้คุณภาพบริการของลูกค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ธนพนธ์ แม้นจิตต์ 2558 MBA Dowload
328 ความพึงพอใจของผู้พักอาศัย โครงการบ้านเอื้ออาทรเคหะ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ธนกร ธนาภิวัฒนกูร 2558 MBA Dowload
329 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี บริษัท มณฑล กรุ๊ป การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด ดวงแก้ว พรศิวนาถ 2558 MBA Dowload
330 ส่วนประสมทางการตลาดและลักษณะของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดนัย วิจิตรโชติ 2558 MBA Dowload
331 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการความปลอดภัย กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ณัฐพล ปัญญาแก้ว 2558 MBA Dowload
332 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานคลัง ของฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตดินแดง ฐิติพร บุญชู 2558 MBA Dowload
333 ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน บริษัท เฟิร์สกรีน จำกัด ชินวัฒน์ สอนทิพย์ 2558 MBA Dowload
334 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในกองชาวที่สำนักพระราชวัง ช่อเอื้อง ศรีตระการ 2558 MBA Dowload
335 ส่วนผสมทางการตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตคลองสาววา ชวลิต ต่างจรูญ 2558 MBA Dowload
336 การบริหารธุรกิจขายตรงบริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด ให้ประสบความสำเร็จ เฉลิมพงศ์ ฤกษ์ดี 2558 MBA Dowload
337 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เจษฎาภรณ์ นามนิวงษ์ 2558 MBA Dowload
338 ความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ในร้านคอฟฟี่บี จิรัฎฐ์ อัครสินสมบัติ 2558 MBA Dowload
339 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งเรือโกลน ตำบลศรีมงคล จังหวัดกาญจนบุรี จิรนันท์ อินนุรักษ์ 2558 MBA Dowload
340 ปัญหาการพัฒนาคุณภาพสำนักงานบัญชีใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร คมสัน พร้อมชัยยาพร 2558 MBA Dowload
341 ความเห็นการใช้รถยนตร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เขมิทรา คงสมลาภ 2558 MBA Dowload
342 พฤติกรรมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ของการท่องเที่ยวที่ ตลาดน้ำบางคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา เขมิกา ไม้ไหว 2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
343 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงินขององค์การเภสัชกรรม จังหวัด กรุงเทพมหานคร กัญธยาน์ ทองพิมพ์ธนดล 2558 MBA Dowload
344 ความพึงพอใจในการรับบริการของลูกค้าธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขาสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร กฤติน บัวบาน 2558 MBA Dowload
345 พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีต่อร้านอาหารเวียดนาม ลาเมซอง สาขาดอนเมือง พระอธิการมานะ อาภัสสะโร 2558 MBA Dowload
346 ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) ของธนาคารออมสิน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร นายเอกพงศ์ ถิรสกุลพิพัฒน์ 2558 MBA Dowload
347 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่การศึก ษากรุงเทพมหานคร เขต 2 นางสาวอ้อย สีหัวโทน 2558 MBA Dowload
348 การเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ฤทธิ์โคหา 2558 MBA Dowload
349 ต้นทุนการปลูกและระยะเวลาคืนทุนของอินทผลัมพันธุ์แม่โจ้ 36 อำเภอเมือง ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นางสุรภา ธิตไธสง 2558 MBA Dowload
350 สภาพการจ้างงานของสถานประกอบการในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นางสาวสุดชาดา ไชยรัตน์ 2558 MBA Dowload
351 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการของพนักงานขายเวชภัณฑ์ในเขตกรุงเทพ บริษัท DKSK (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวสุชัชชญา อ๋องสกุล 2558 MBA Dowload
352 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นางสาวสุขปรีญาภรณ์ ทองรอด 2558 MBA Dowload
353 แรงจูงใจในการทำงานของกำลังพล กรมสารวัตรทหารเรือ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นาวาตรีสำราญ คล้ายสุด 2558 MBA Dowload
354 ปัญหาในการส่งผลิตภัณฑ์ร้านยา eXta Plus ของคลังสินค้าสำโรงในเขตพระประแดงที่มีผลต่อเขตวังทองหลางและเขตบางกะปิ นางสาวศุภวรรณ สีแดงเหลือง 2558 MBA Dowload
355 ปัจจัยในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเว็บไซด์ของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม พันจ่าเอกวิษณุ เสวฤทธิ์ 2558 MBA Dowload
356 ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการ บริษัท สยามมิชชลิน จำกัด นายวิชัย ส้มโอชา 2558 MBA Dowload
357 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์และศูนย์บริการของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาววัชญ์รัชชญา จันทชุมประพัฒน์ 2558 MBA Dowload
358 การเปลี่ยนแปลงและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นายวสุ ตันตยาพงศ์ 2558 MBA Dowload
359 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นางสาวรพีพรรณ เพ็ชรมุข 2558 MBA Dowload
360 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการทำงานขององค์การกับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการสำนักงบประมาณกลาโหม ว่าที่ร้อยเอกยศสรัล ปั้นเกล้า 2558 MBA Dowload
361 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นางสาวเมธาวดี ทองขาว 2558 MBA Dowload
362 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นายไพบูลย์ ภักดีพินิจ 2558 MBA Dowload
363 วัฒนธรรมองค์กรของพนักงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) นายพิชัย วรโยธา 2558 MBA Dowload
364 สื่อเกาหลีมีผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของวัยรุ่นไทย : กรณีศึกษากลุ่มวัยรุ่นทั่วไปบริเวณถนนรามคำแหง นายพงษ์ศิลป์ รุ่งเรือง 2558 MBA Dowload
365 ความคิดเห็นของพนักงานต่อวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นายปัญญากร ฟูเบ 2558 MBA Dowload
366 พฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์จำกัด นางสาวปราณี บัวศรี 2558 MBA Dowload
367 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทกระเบื้องโอฬารในเขตจังหวัดสมุทรปราการ นางบังอร เที่ยงแท้ 2558 MBA Dowload
368 ความพึงพอใจของลูกค้าผู้บริการโรงแรมเดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง นางสาวนงนุช หอมบุญ 2558 MBA Dowload
369 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ของผู้เล่นเกมออนไลน์ในเขตจตุจักร นางสาวธันว์วดี ปวรธรรศ์พงษ์ 2558 MBA Dowload
370 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ ร้านกาแฟสดของลูกค้าในเขตจังหวัดระยอง นางธนานันต์ มาซีดี 2558 MBA Dowload
371 การตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ในงานนานาชาติ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ไซด์ ครั้งที่ 35 นางสาวดาวศุกร์ ผลไม้ 2558 MBA Dowload
372 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าในจังหวัดสุรินทร์ นายณัฐฌารัตน์ นามเสริมศรี 2558 MBA Dowload
373 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงษ์ เจริญผล 2558 MBA Dowload
374 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัท ATT Consultants นายชาญศักดิ์ เกิดสุข 2558 MBA Dowload
375 ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการร้านลูก ลูก นางสาวกันกฎานันท์ ปัญญาภู 2558 MBA Dowload
376 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการ ให้บริการของพนักงานขายเวชภัณฑ์ในเขต กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สุชัชชญา อ๋องสกุล 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความพึงพอใจของผู้บริโภค Dowload
377 การเปลี่ยนแปลงและการต่อต้านการ เปลี่ยนแปลงในองค์การของพนักงาน บริษัทเอกชนในเขตวังทองหลาง วสุ ตันตยาพงศ์ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA การเปลี่ยนแปลง,การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในองค์การ Dowload
378 แรงจูงใจในการทำงานของกำลังพล กรม สารวัตรทหารเรือในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นาวาตรีสำราญ คล้ายสุด 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA แรงจูงใจ, การเปลี่ยนแปลงในองค์การ Dowload
379 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าในจังหวัดสุรินทร์ ณัฐฌารัตน์ นามเสริมศรี 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA การตัดสินใจ,โทรศัพท์เคลื่อนที่ Dowload
380 ความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทกระเบื้อง โอฬารในเขตจังหวัดสมุทรปราการ บังอร เที่ยงแท้ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความพึงพอใจของลูกค้า Dowload
381 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ ของ ผู้บริโภคในอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมธาวดี ทองขาว 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA พฤติกรรม, การตลาด, ร้านกาแฟ Dowload
382 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฎิบัติงาน ของผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงาน ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์ เจริญผล 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความพึงพอใจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ Dowload
383 ความคิดเห็นของพนักงานต่อวัฒนธรรม องค์กรของบริษัท แอ็ดด้า (ประเทศไทย) จำกัด ปัญญากร ฟูเบ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความคิดเห็น, วัฒนธรรมในองค์กร Dowload
384 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการเข้าใช้ บริการ ร้านกาแฟสดของลูกค้าในเขต จังหวัดระยอง ธนานันต์ มาซีดี 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความคิดเห็น, พฤติกรรม, ร้านกาแฟ Dowload
385 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหาร ต้นทุนโครงการก่อสร้าง: กรณีศึกษา บริษัท ATT Consultants ชาญศักดิ์ เกิดสุข 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ปัจจัย, ความสำเร็จในการบริหารต้นต้น Dowload
386 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศขององค์การและความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการสำนักงบประมาณกลาโหม ร้อยโทยศรัล ปั้นเกล้า 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความสัมพันธ์, บรรยากาศในองค์การ, ความพึงพอใจ, ข้าราชการ Dowload
387 วัฒนธรรมองค์กรของพนักงาน องค์การ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) พิชัย วรโยธา 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA วัฒนธรรมองค์กร, ขนส่งมวลชน Dowload
388 ความคิดเห็นในการปฎิบัติงานของพนักงาน ฝ่ายบริการ บริษัท สยามมิชชลิน จำกัด วิชัย ส้มโอชา 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความคิดเห็น, การปฏิบัติงานของพนักงาน Dowload
389 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกเล่นเกมออนไลน์ของผู้เล่นเกมออนไลน์ ในเขตจตุจักร ธันว์วดี ปวรธรรค์พงศ์ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA พฤติกรรม, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ, เกมออนไลน์ Dowload
390 แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของครูวิทยาลัย ศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชนเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 อ้อย สีหัวโทน 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA แรงจูงใจ, การปฏิบัติงาน, ครูวิทยาลัยศึกษาเอกชน Dowload
391 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ ปฎิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต บางเขน กรุงเทพมหานคร รพีพรรณ เพ็ชรมุข 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ปัจจัย, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน Dowload
392 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอาคาร สงเคราะห์ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สุขปรีญาภรณ์ ทองรอด 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Dowload
393 การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกอินทผลัมพันธุ์ แม่โจ้ 36 อำเภอเมืองทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี สุรภา ธิตไธสง 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA การวิเคราะห์ต้นทุน Dowload
394 ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของ บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน ทุ่งเรือโกลน ตำบลศรีมงคล จังหวัด กาญจนบุรี จิระนันท์ อินนุรักษ์ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความพึงพอใจ, การปฏิบัติงานของบุคลากร, โรงพยาบาล Dowload
395 การรับรู้คุณภาพการบริการที่สัมพันธ์ต่อ ภาพลักษณ์ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขต บางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ธนพนธ์ แม้นจิตต์ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA การรับรู้,, คุณภาพการบริการ, ภาพลักษณ์ Dowload
396 ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการโรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง นงนุช หอมบุญ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความพึงพอใจ, ลูกค้า, โรงแรม Dowload
397 การตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อใน งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 35 ดาวศุกร์ ผลไม้ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA การตลาด, พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ Dowload
398 การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอศรีณรงค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อุษณีย์ ทองดีเวียง 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Dowload
399 คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูโรงเรียนบ้านเถกิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อารยา นิธิธรรมธาดา 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู Dowload
400 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยาอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 อดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Dowload
401 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน ในเครือข่ายนิคม สร้างตนเองปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สุเมธ บูรณะ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน Dowload
402 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห้วยปูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สุภาภรณ์ วุฒิยา 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา Dowload
403 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเถกิงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ศักดา เชื้อสิงห์ 2555 วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน Dowload
404 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอบัวเชด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ศศิมาภรณ์ ดีเลิศ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา Dowload
405 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ศราวดี สุรินทรานนท์ 2555 ค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Dowload
406 การศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 รัชตา วิจิตรโล่ห์ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ Dowload
407 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชาสามัคคี อำเภอกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต มนสินี ลิขิตเจริญชัย 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Dowload
408 สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน อำเภอพนมดงรัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 รวินันท์ เทียงดาห์ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ Dowload
409 การบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน อำเภอกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พุ่มสิริน ปุ้มศรี 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา Dowload
410 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรตัวสะกด โดยใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโดง อำเภอสังขะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พิกุล เกลียวทอง 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Dowload
411 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรมโดยใช้ชุดการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 บุณณดา บุญร่วมธนะชัย 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Dowload
412 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บุญราม ภูมิสุข 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียน Dowload
413 สภาพการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอศรีณรงค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 บัวราญ ดัชถุยาวัด 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สภาพการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ Dowload
414 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT โรงเรียน บ้านตาวร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นาตยา ทุมา 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Dowload
415 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน บ้านหนองโยโคกปืด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นภัทร์ สำราญใจ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Dowload
416 ปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอสังขะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นงลักษณ์ สุขหมั่น 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Dowload
417 การส่งเสริมการพัฒนาวินัยนักเรียนในโรงเรียนของเครือข่ายช่องจอมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ธานินท์ ชินวงษ์ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมการพัฒนาวินัยนักเรียน Dowload
418 การประเมินหลักสูตรพุทธศักราช 2553 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ธนรรณพ เชื้อจันทร์ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การประเมินหลักสูตร Dowload
419 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนกาบเชิงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ฐาปนี ปราบสิทธิ์ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน Dowload
420 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จารุณี ภูมิสุข 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน Dowload
421 การดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์ คำกอง จันทร 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การดำเนินงานการป้องกันยาเสพติด Dowload
422 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเครือข่ายที่ 9 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กัญชริญา ตรงคำนึง 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน Dowload
423 การใช้อำนาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์ อนุสรา ศรีดา 2556 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การใช้อำนาจของผู้บริหาร Dowload
424 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเป้า อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สุภิญญา บุญมะยา 2556 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน Dowload
425 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สมพร สิมมา 2556 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Dowload
426 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มจตุบูรพา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตจังหวัดสุรินทร์ โมไนย โรปริรมย์ 2556 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู Dowload
427 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายศีขรภูมิ 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภัทรทิศา ชวฤทธิ์เดชา 2556 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Dowload
428 การปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 บุญเจือ โฉมใส 2556 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ Dowload
429 ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประมัย ราชคำ 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา Dowload
430 การรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารศึกษาของโรงเรียน ดงวังพัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สุพรรษา ศรีพันดอน 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารศึกษา Dowload
431 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดบริการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริวนาราม บ้านโคกกลาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ก้าน ศรีพันดอน 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดบริการดูแลเด็กเล็ก Dowload
432 ปัญหาการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ถาวร สิทธิพรหม 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปัญหาการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Dowload
433 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีการต่อการบริหารสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี เยาวภา อุดมพร 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน Dowload
434 ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สงกาฬ บาลี 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร Dowload
435 ทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดงหวาย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี บรรณเรง เมษา 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา Dowload
436 สภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีดารามสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นริศรา อุปัชฌาย์ 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Dowload
437 ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ ของครูผู้สอน ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปิยะดา สุวรรณเทน 2556 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน Dowload
438 ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปิยวรรณ ภูหนองโอง 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน Dowload
439 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร นิตยา ไตรยงค์ 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา Dowload
440 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลสังกัดองค์ศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ยุทธนา ไตรยงค์ 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน Dowload
441 การรับรู้ของชุมชนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มุกดา จันทร์สวย 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การรับรู้ของชุมชนต่อการจัดการศึกษา Dowload
442 ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี สมลักษณ์ สมภักดี 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา Dowload
443 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร วราภรณ์ ประชานันท์ 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา Dowload
444 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดบริการดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สุรางค์พิมล สุดตะมา 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดบริการดูแลเด็กเล็ก Dowload
445 ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศิริสุทโธบ้านโนนเมือง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี หนูไพร โมลา 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา Dowload
446 ปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 ธนานุวัฒน์ รัตนสมบัติ 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษา Dowload
447 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านแก้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สุรีย์นิภา เจริญธนิตกุล 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน Dowload
448 การมีมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพลินจิต จันทร์สวย 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การมีมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบ Dowload
449 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี วาสนา อุดมภัย 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร Dowload
450 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ประเสริฐ งานสำเร็จ 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร Dowload
451 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของ โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไพรริน ไชยทองพันธ์ 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของ โรงเรียน Dowload
452 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี อุทัยวุฒิ เต็มตาวงษ์ 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการ Dowload
453 คุณลักษณะภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร วัฒนากร กลางชาติ 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณลักษณะภาวะผู้นำ Dowload
454 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร นิติพงษ์ ศรีจำพลัง 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน Dowload
455 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร นิติ ศิริหัตถ์ 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน Dowload
456 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ทวัธชัย ใสเย็น 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภาวะผู้นำ Dowload
457 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี กัลยา พลสิมมา 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล Dowload
458 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สายสุดา หลักคำ 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน Dowload
459 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 5 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ศิริรัตน์ จวนสาง 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร Dowload
460 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ธัญสุดา สาริบุตร 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงาน Dowload
461 ความคาดหวังในด้านคุณภาพชีวิตต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน:ศึกษาเฉพาะกรณีกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 4 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ศุภกิจ เพียรจัด 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคาดหวังในด้านคุณภาพชีวิตต่อการปฏิบัติงาน Dowload
462 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล อติกันต์ ไชยทองดี 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน Dowload
463 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรมของสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง สุเทพ ใจมา 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรม Dowload
464 อุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สนธยา คงสนิท 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม Dowload
465 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ศักดิ์สิทธิ์ ไชยะมี 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Dowload
466 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ มงคล อึ้งทรงธรรม 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน Dowload
467 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ภูมิภาค ภาคภูมิ 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน Dowload
468 อุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ภาณุพงค์ จันทร์แก้ว 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด Dowload
469 ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ปาริชาติ ศรีกรด 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติด Dowload
470 แรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ประทีป ม่วงเมืองแสน 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจ Dowload
471 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประทาน ใจมา 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจ Dowload
472 ปัจจัยในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเครดิตธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ปฐมไท ทิณรัตน์ 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน Dowload
473 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ชูชาติ แสนโสม 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ Dowload
474 การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชาญชัย ปฎิเสน 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล Dowload
475 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา เดชา อยู่ภักดี 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน Dowload
476 แรงจูงในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ 2557 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แรงจูงในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน Dowload
477 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์โคราช ต่อการเมืองภาคพลเมือง จุรีพร ประภาพิทยาพงษ์ 2557 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท Dowload
478 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร นครราชสีมา ฉัตรชัย เที่ยงกมล 2557 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร Dowload
479 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเทศบาลนคร นครราชสีมา ชัยอานันท์ เตชะสารฐิกูล 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเทศบาลนคร Dowload
480 ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เทศบาล นครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ธัญพร ศรีมะเริง 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Dowload
481 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการที่สปาศิราศรม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นัชชา ทิพเนตร 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการที่สปาศิราศรม Dowload
482 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน จังหวัดนครราชสีมา จรีภรณ์ ศรีรักษา 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต Dowload
483 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ในด้านการให้บริการประชาชน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กิ่งศักดิ์ พูลทวี 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน Dowload
484 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา ธันยา โชคชัย 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน Dowload
485 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร สำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พีรพลอย ธีรศาสตร์ 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร Dowload
486 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มนตรี จงวิเศษ 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง Dowload
487 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปรีชา สายแวว 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ Dowload
488 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามทัศนะของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โป้ย พรหมอภิบาล 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด Dowload
489 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา นิตยา วงศ์ชัยนราธร 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน Dowload
490 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา ประเสริฐ ตรงจันทึก 2557 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน Dowload
491 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พรพสุ อิ่มฤทัย 2557 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับการเพิ่มประสิทธิภาพ Dowload
492 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการน้ำเสียชุมชนของเทศบาลตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา วีรศักดิ์ สุระวงศ์วัฒนา 2557 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการน้ำเสียชุมชน Dowload
493 ความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสวัสดิการค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สมศักดิ์ ชินศักดิ์ชัย 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสวัสดิการ Dowload
494 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อดุลย์ ปาทาน 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล Dowload
495 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา อภิศร เอี่ยมสถิต 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน Dowload
496 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทเชิดชัยกลการ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อินทิรา เชิดชัย 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Dowload
497 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พีรันทนา เชาวนาภรณ์ 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ Dowload
498 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาล กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ธนวัตร นิรันตสุข 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาล Dowload
499 ภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กฤษดา บุตรศรีภูมิ 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง Dowload
500 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา วรวิทย์ ศรีสิทธิ์ 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ Dowload
501 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมพร ด่านลำมะจาก 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน Dowload
502 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตรียชัย ด่านสุนทรวงศ์ 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงาน Dowload
503 การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รณฤทธิ์ หิงสันเทียะ 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร Dowload
504 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สกล แพงสระน้อย 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Dowload
505 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครูในอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย สุวีรยา โสศรี 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู Dowload
506 ศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคูหา 3 รวิวรรณ แดงนา 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Dowload
507 การศึกษาสภาพการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบ้านข่าอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ชลิตา สุวรรณมาโจ 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาสภาพการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย Dowload
508 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ มานะ ชาติมนตรี 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Dowload
509 การศึกษาความต้องการของครูด้านพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคูหา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ศตนันท์ ทองสมุทร 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความต้องการของครูด้านพฤติกรรมผู้นำ Dowload
510 การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การตัดเย็บกระโปรงกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บุญญรัตน์ คำพินิจ 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาชุดฝึกทักษะ Dowload
511 สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภูเขต 2 นิรมล อินทร์เพชร 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน Dowload
512 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นุชนารถ แก้วเบี่ยง 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา Dowload
513 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 สุพรรษา ต้นแก้ว 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน Dowload
514 ความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่อการจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนโรซารีโอวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ปนัดดา ศิริดล 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหาร Dowload
515 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน ชุดฟ้อนบวงสรวงเจ้าปู่ลือคำหาญ สาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ็ญประภา พลไชย 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน Dowload
516 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 อรอุษา อาษาไชย 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการลูกเสือ Dowload
517 การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา ปีการศึกษา 2552 ถวัลย์ รัตนปัญญา 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบ Dowload
518 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ไพลวัน เรืองฤทธิ์ 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ Dowload
519 ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ดารารายณ์ พรหมพื้น 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียน Dowload
520 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 2 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ภาณุมาศ บ้านเหล่า 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพการศึกษา Dowload
521 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนอักษรนำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ปนัดดา ชินบุตร 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนอักษรนำ Dowload
522 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชุดงานประดิษฐ์พานบายศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อุบลรัตน์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ Dowload
523 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปกรณ์ อุ่นกลม 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา Dowload
524 สภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ธนพร แก้วอาษา 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ Dowload
525 การศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ขจรศักดิ์ จันทรวงศ์ 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา Dowload
526 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารงานบุคคลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรณคูหา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เรืองเดช หลาบหนองแสง 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียน Dowload
527 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ขนนุ่มสำนึกผิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 สุนารี พนมศักดิ์ 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม Dowload
528 การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปรัชญาพร สุภา 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่น Dowload
529 ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร ชีวกาญจน์ เจริญไชย 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การให้บริการด้านสาธรณสุขของเทศบาล Dowload
530 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการให้บริการของหน่วยงาน ในวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร ยอดรัก จำรักษา 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การให้บริการของหน่วยงาน ในวิทยาลัยการอาชีพ Dowload
531 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร ศราญรัตน์ พันธ์ศรี 2553 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล Dowload
532 การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เรณู ทะละ 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย Dowload
533 การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอไชยปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 นางอำพร แก้วใส่เงิน 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Dowload
534 ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร วนารี สาระพร 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร Dowload
535 การพัฒนากระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล โคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปนัฐติญา ปิ่นใจ 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนากระบวนการจัดเก็บรายได้ Dowload
536 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งฤทัย ทรวงแก้ว 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย Dowload
537 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มนัสชฎา อินลวง 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย Dowload
538 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านมือสองของลูกค้าธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม ชนิสรา ตติยากูล 2553 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านมือสอง Dowload
539 ความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีของประชาชนต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เยาวฤทธิ์ ไชยกมล 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดเก็บภาษีของประชาชนต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี Dowload
540 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นาฎสินี นวลเพ็ญ 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล Dowload
541 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร สิทธิชัย มาละอินทร์ 2554 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล Dowload
542 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจอำเภอเมืองสกลนคร ไกรศักดิ์ สุนารักษ์ 2554 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ Dowload
543 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของสถานีตำรวจภูธรอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ธนดล บุญการี 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริการของสถานีตำรวจภูธร Dowload
544 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ สถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เนียม บุญมาก 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ Dowload
545 ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ผ่องใส จันทร์สมคอย 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรครู Dowload
546 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ภาคสมัครใจกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด สำนักงานใหญ่ บุญทรง สุนทรัฐ 2553 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ Dowload
547 ทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ร้อยตำรวจโทสุวรรณ ศิริรักษ์ 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย Dowload
548 ทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สุวรรณ ศิริรักษ์ 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย Dowload
549 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม แสงจันทร์ ผาลิชัย 2554 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ Dowload
550 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประกาศิต หิรัญนิล 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน Dowload
551 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครตำรวจบ้าน กับสถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน ไพรัตน์ สิงห์แก้ว 2553 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม Dowload
552 คุณภาพชีวิตการทำงาน กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม วชิรศักดิ์   เหล่าการ 2553 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณภาพชีวิตการทำงาน Dowload
553 บทบาทที่คาดหวังต่อผู้บริหารโรงเรียน ในการบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สุชาดา เอี่ยมโคกสูง 2553 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล Dowload
554 การศึกษา ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพ็ญพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอกชน ลพบุรีเขต2 มาโนช นุประดิษฐ์ 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียน Dowload
555 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของตำรวจจราจร ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปนัฐติญา ปิ่นใจ 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของตำรวจจราจร Dowload
556 การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประภาพร เกษเกษร 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหาร Dowload
557 การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปรัชญาพร  สุภา 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน Dowload
558 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สุวิทยา ตองตาสี 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจที่มีต่อเทศบาล Dowload
559 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 สมร ปาดวง 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา Dowload
560 กระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ชนันพัฒน์ ทองทิพย์ 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน Dowload
561 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตของผู้บริโภคอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ณทัดตา  สงวนพวก 2553 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อิทธิพลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิต Dowload
562 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรับบริการของสถานบริการออกกำลังกาย กรณีศึกษา : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สมบัติ สิทธิสม 2552 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรับบริการ Dowload
563 ประสิทธิผลการดำเนินการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง:ศึกษากรณีกองทุนชุมชนกรมรบพิเศษ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สิบเอก อุบล อยู่ดี 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประสิทธิผลการดำเนินการกองทุนหมู่บ้าน Dowload
564 การศึกษาสมรรถนะของบุคลากรด้านการให้บริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษาส่วนบริการลูกค้า จังหวัดนครราชสีมา นฤมล   ปานกุล 2552 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาสมรรถนะของบุคลากร Dowload
565 ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครนครราชสีมา ศรีเจริญ    พึ่งโคกสูง 2551 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร Dowload
566 ผลสัมฤทธิ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พิมฉวี   อินทรประวัติ 2551 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ผลสัมฤทธิ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Dowload
567 การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคูหา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 สายชล แดงนา 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 1.การบริหารจัดการโรงเรียน 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา Dowload
568 การศึกษาและเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 สมคิด แพงจันทร์ 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบ Dowload
569 ความพึงพอใจของลูกค้าบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด สุภัทรา ภู่เจริญ 2553 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1.ความพึงพอใจของผู้บริโภค 2.วิริยะประกันภัย Dowload
570 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์บริษัทโตโยต้าซัมมิท จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ศดายุ แสงพิทักษ์ 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1.ความพึงพอใจของผู้บริโภค 2.ศูนย์ซ่อมรถยนต์ Dowload
571 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนมัธยมอำเภอนากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 ทิวากร มาเบ้า 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา Dowload
572 การสร้างหนังสือและแบบฝึกประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เรื่อง ขึ้นเขาไหว้พระ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบ้านนาแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 วารี ทิพชรา 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การสร้างหนังสือประกอบการเรียน Dowload
573 การศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 วิไลวรรณ นาดี 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 1.การศึกษาเปรียบเทียบ 2.การบริหารงานด้านวิชาการ Dowload
574 การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนบ้านเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 วิไลวรรณ มืดอินทร์ 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การบริหารงานด้านวิชาการ Dowload
575 การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ทรงศิลป์ กุลศิลป์ 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 1.คุณภาพการศึกษา 2.การศึกษาขั้นพื้นฐาน Dowload
576 ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร วนารี สาระพร 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน Dowload
577 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร มณีรัตน์ ประจันนวล 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณภาพชีวิต--บุคลากร Dowload
578 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร กระสินธุ์ ศิริรักษ์ 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน Dowload
579 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพ็ญนภา แสงแก้ว 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณภาพชีวิต Dowload
580 ความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีของประชาชนต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เยาวฤทธิ์ ไชยกมล 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดเก็บภาษี Dowload
581 ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร วนารี สาระพร 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานบุคคล Dowload
582 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นาฎสินี นวลเพ็ญ 2553 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารส่วนตำบล Dowload
583 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน กรณีศึกษา : บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณัฐชยา นรินทร์นอก 2551 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต การควบคุมภายใน Dowload
584 การจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านหนองพะเนาว์ หมู่ที่ 14 และบ้านง่อน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร วัชราภรณ์ คำพล 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการปกครอง เศรษฐกิจพอเพียง Dowload
585 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พระจันทร์ สอนนุชาติ 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ข้าราชการตำรวจ Dowload
586 ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เชาว์วรรธน์ วรรณราม 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการปกครอง เศรษฐกิจพอเพียง Dowload
587 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไพศาล ไชยบุตร 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการปกครอง การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ—ความพึงพอใจ Dowload
588 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจักษ์ แสนสีดา 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ยาเสพติด—การป้องกัน Dowload
589 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จตุชัย ชนะมาร 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การบริหารโรงเรียน-ความพึงพอใจ Dowload
590 ความคิดเห็นของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ต่อความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจัดการศึกษา อมรรัตน์ ชินบุตร 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การปกครองส่วนท้องถิ่น Dowload
591 ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาวัง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กิตตินันท์ ทุมปัด 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพของโรงเรียน Dowload
592 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายนาวัง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 ทวีศักดิ์ โสภาเปี้ย 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาขั้นพี้นฐาน Dowload
593 การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปรัชญาพร สุภา 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารส่วนตำบล Dowload
594 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 วรวิทย์ พรมดี 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คุณภาพการศึกษา Dowload
595 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สุภัสสร วิชัย 2551 สาระนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน Dowload
596 ประสิทธิผลการบริหารงานด้านการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา บุปผา ขัดแก้ว 2551 สาระนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการเงิน Dowload
597 สภาพและความต้องการของเด็กสถานพินิจเด็กและเยาวชนชาย : ศึกษากรณีบ้านมุทิตา สมชาย ดีละม้าย 2552 งานวิจัย สถานพินิจเด็กและเยาวชนชาย—ความต้องการ Dowload
598 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ของนักศึกษา วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ จักรวาล สุขไมตรี 2552 งานวิจัย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Dowload
599 การศึกษาประสิทธิภาพของแผงทำความเย็นเครื่องควบแน่น สุนทร วงศ์เสน 2552 งานวิจัย แผงทำความเย็น Dowload
600 ประสิทธิผลของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี สมชาย ดีละม้าย 2553 งานวิจัย การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น Dowload
601 กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จทางการตลาดของสถาบันการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐิตารีย์ ภวิษย์พรปัญญา 2553 งานวิจัย กลยุทธ์ทางการตลาด Dowload
602 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น จุฑาทิพย์ สุจริตกุล 2553 งานวิจัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น, รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Dowload
603 ประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งจังหวัดลพบุรี สถาบันรัชต์ภาคย์ สราวุธ ดวงจันทร์ 2553 งานวิจัย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง Dowload
604 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการการจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้งสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ภาคใต้ กรณีจังหวัดยะลา โรซซารี มาฮะ , มะเสาวดี ไสสากา 25545 งานวิจัย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง Dowload
605 ปัจจัยที่มีผลต่อจริยธรรมวิชาชีพทำบัญชี พิชัย ทรัพย์เกิด 2554 งานวิจัย จริยธรรมวิชาชีพ-การบัญชี Dowload
606 พฤติกรรมและเจตคติคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง วรเชษฐ์ สิงห์ลอ 2555 งานวิจัย ประเพณีลอยกระทง - ความเชื่อ Dowload
607 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ อมรรักษ์ สวนชูผล 2555 งานวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนรู้ Dowload
608 เรื่องการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นเพื่อการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวดเร็ว : กรณีศึกษา ธุรกิจโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย ธรรม์วาวิญญ์ ศิริขจรนาม 2554 งานวิจัย ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ Dowload
609 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด นพวรรณ วงศ์เบี้ยสัจจ์ 2554 งานวิจัย บทบาทผู้นำชุมชน Dowload
610 กลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดเขตลาดพร้าว สาธนีย์ แซ่ชิ่น 2555 งานวิจัย 1.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2.อาคารชุด Dowload
611 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่อาศัยในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บรรพต เชิดชัย 2554 งานวิจัย พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง Dowload
612 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร อัญชลี เกตุจันทร์ 2555 งานวิจัย 1.พฤติกรรมผู้บริโภค 2.การใช้อินเทอร์เน็ต Dowload
613 การศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาด “MICE” ด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดชลบุรี รมณีย์ เสียงเพราะ 2555 งานวิจัย การพัฒนาตลาด ท่องเที่ยว Dowload
admin login