No. หัวข้อ ผู้เขียน ปีการศึกษา ประเภท หลักสูตร คำสำคัญ Download
1 ENTERPRISE MANAGEMENT INNOVATION BASED ON INFORMATION TECHNOLOGY AND E-COMMERCE ENVIRONMENT OF JD MALL CHEN XIAO 2565 บทความวิจัย Dowload
2 MARKET ANALYSIS OF INFORMATION TECHNOLOGY VOCATIONAL TRAINING IN DANET IN THE NEXT 3 YEARS LU WENJING 2565 บทความวิจัย Dowload
3 SPORTS EVENT SPONSORSHIP ON AUDIENCE'S BRAND COGNITION AND PURCHASE INTENTION; ROLEX SPONSORSHIP OF F1 CASE SONG YANHONG 2565 บทความวิจัย Dowload
4 DEVELOPMENT TREND OF BEIJING'S BIG INFORMATION INDUSTRY; ZHONGGUANCUN SOFTWARE PARK CASE CAI XIAOKUN 2565 บทความวิจัย Dowload
5 MARKETING STRATEGY OF INTERNET CELEBRITIES; TAKE LI ZIQI FOR EXAMPLE LI CHENXI 2565 บทความวิจัย Dowload
6 CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT TREND OF EDUCATION AND TRAINING INDUSTRY TAKE TAIYUAN EF EDUCATION AS AN EXAMPLE XU HONGYAN 2565 บทความวิจัย Dowload
7 FINANCIAL RISK PREVENTION IN THE SUPPLY CHAIN: TAKING JD TECHNOLOGY SUPPLY CHAIN FINANCE AS AN EXAMPLE ZHANG YIPING 2565 บทความวิจัย Dowload
8 COAL-GANGUE DISPOSAL SCHEME IN YULIN-CITY, CHINA QIN MANMAN 2565 บทความวิจัย Dowload
9 MARKETING STRATEGY OF T POWER SUPPLY COMPANY HAIJI WANG 2565 บทความวิจัย Dowload
10 INFLUENCE OF MANAGEMENT INNOVATION ON ENTERPRISE PERFORMANCE OF GUANGZHOU HUAWEI TECHNOLOGY COMPANY LYU XUELONG 2565 บทความวิจัย Dowload
11 INFLUENCING OF THE HORIZONTAL POSITION OF LOGO SIGN TEXT IN SCENIC SPOT OF TOURIST INFORMATION YONGGUO HE 2565 บทความวิจัย Dowload
12 PROBLEMS AND COUNTERMEASURES IN PURCHASING MANAGEMENT; "A"INTERNATIONAL TRADING COMPANY CASE SUN BO 2565 บทความวิจัย Dowload
13 PRIVATE BANKING BUSINESS COMPETITION STRATEGY OF PING AN BANK, BEIJING BRANCH HAN ZHUO 2565 บทความวิจัย Dowload
14 TECHNOLOGY ALLIANCE STABILITY ON THE TECHNOLOGICAL INNOVATION ABILITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION, CHINA UNICOM CASE MI YILONG 2565 บทความวิจัย Dowload
15 PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT OF FENGLING COMPANY HE HUI 2565 บทความวิจัย Dowload
16 ENTERPRISE HUMAN RESOURCE PLANNING BASE ON STRATEGIC MANAGEMENT GUO PU 2565 บทความวิจัย Dowload
17 OPTIMAL ALLOCATION OF HUMAN RESOURCES IN STATE-OWNED ENTERPRISES, THAILAND CASE WANG HAIBING 2565 บทความวิจัย Dowload
18 EFFECTS OF THE INVERTED U-SHAPED RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIALIZATION AND INNOVATION PERFORMANCE WANG DAN 2565 บทความวิจัย Dowload
19 ENTERPRISE HUMAN RESOURCE PLANNING BASE ON STRATEGIC MANAGEMENT GUO PU 2565 บทความวิจัย Dowload
20 MARKETING MANAGEMENT AND MARKETING INNOVATION ANALYSIS OF THE NEW ENERGY: TAKING WEILAI AUTOMOBILE AS AN EXAMPLE XIE MENGYUN 2565 บทความวิจัย Dowload
21 DEVELOPMENT MODEL AND STRATEGY OF INTELLIGENT LOGISTICS; JD LOGISTICS CASE WEI XIN 2565 บทความวิจัย Dowload
22 EXPLORATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CONCEPT IN THE STATE-OWNED ENTERPRISES ZHANG JINFENG 2565 บทความวิจัย Dowload
23 PROBLEMS AND COUNTERMEASURES IN FINANCIAL MANAGEMENT OF UNIVERSITY; TIANJIN UNIVERSITY CASE KUANG LIUJIA 2565 บทความวิจัย Dowload
24 FUTURE DEVELOPMENT TREND OF CROSS-BORDER E-COMMERCE PLATFORMS BASED ON THE AMAZON COOPERATION LIN PEI 2565 บทความวิจัย Dowload
25 MARKETING STRATEGY OF NON-OIL PRODUCTS BUSINESS OF PETROCHINA SALES COMPANY; COMPANY A CASE LI KE 2565 บทความวิจัย Dowload
26 MARKETING ENVIRONMENT AND MARKETING STRATEGY OF XIAOMI IN THE INDONESIAN MARKET JIAO FUGUO 2565 บทความวิจัย Dowload
27 COMMON PROBLEMS AND OPTIMIZATION STRATEGY OF HUMAN RESOURCE TRAINING: TAKING A ENTERPRISE AS AN EXAMPLE SHA ZHAOMING 2565 บทความวิจัย Dowload
28 CUSTOMER SERVICE OPTIMIZATION AND INNOVATION IN THE PROFESSIONAL TRANSFORMATION OF FD INSURANCE COMPANY, SHANXI BRANCH LI KEJIA 2565 บทความวิจัย Dowload
29 COMPETITIVENESS IMPROVEMENT STRATEGY OF XI’AN SHIYUAN TRAINING CENTER CHEN CHUN 2565 บทความวิจัย Dowload
30 NEW MEDIA MARKETING STRATEGY OF THE COMMUNICATION INDUSTRY WANG ZIHAO 2565 บทความวิจัย Dowload
31 DEVELOPMENT STATUS OF MEDICAL COSMETOLOGY INDUSTRY IN CHINA WANG QI 2565 บทความวิจัย Dowload
32 RISK MANAGEMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) SUPPLY CHAIN UNDER THE NEW CROWN PNEUMONIA EPIDEMIC SITUATION: TAKING WK COMPANY AS AN EXAMPLE LI MING 2565 บทความวิจัย Dowload
33 LEAN MANAGEMENT OF J COMPANY’S SOLAR CELLS R&D PROJECT ZHANG YANGQUAN 2565 บทความวิจัย Dowload
34 OPERATION STRATEGY OF M HOTEL UNDER THE COVID-19 PANDEMIC HU NAN 2565 บทความวิจัย Dowload
35 MODERN APPRENTICESHIP SYSTEM OF THE ENTERPRISES THAT PARTICIPATE IN VOCATIONAL EDUCATION TALENT TRAINING ZHOU JIAQI 2565 บทความวิจัย Dowload
36 BUSINESS MODEL OF THE FILM & TELEVISION ENTERPRISE INDUSTRY FROM THE FINANCIAL PERSPECTIVE, HUACE GROUP CASE ZHANG HAIQUAN 2565 บทความวิจัย Dowload
37 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟความเร็วสูง จากสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีหนองคาย ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ศิวาลักษณ์ จานทอง 2564 บทความวิจัย Dowload
38 ปัจจัยและผลกระทบของนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีผลต่ออุตสาหกรรม ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทย วิศวัฒน์ แซ่ตั้ง 2564 บทความวิจัย Dowload
39 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการที่ฟิตเนสเฟิรส์ท ประเทศไทย ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ณุรัก ศรีโกมุท 2564 บทความวิจัย Dowload
40 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเสริฐ ประสิทธิ์กสิกรณ์ 2564 บทความวิจัย Dowload
41 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ชานนท์ ต่างโอฐ 2564 บทความวิจัย Dowload
42 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมศุลกากร ในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จุฑาทิพย์ เหมือนใจ 2564 บทความวิจัย Dowload
43 ปัจจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในตลาดสินค้าครบวงจรของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จีรากร งามเสงี่ยม 2564 บทความวิจัย Dowload
44 ปัจจัยสนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของตัวแทนประกันชีวิต สังกัดสำนักงานตัวแทน บริษัท เอไอเอ จำกัด ในจังหวัดกาญจนบุรี ฐิฏิภนัฐ ฐนพไพสิฐ 2564 บทความวิจัย Dowload
45 ปัจจัยจูงใจในการเลือกใช้สารบำรุงพืชทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ชยพล ผาเจริญ 2564 บทความวิจัย Dowload
46 ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตผลทางการเกษตรของผู้บริโภค ในเขตอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สิรภพ พงษ์สมร 2564 บทความวิจัย Dowload
47 ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร สุพรรษา แย้มส้ม 2564 บทความวิจัย Dowload
48 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและการบริหารบุคลากรต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ภูสุดา กุศลวัตร 2564 บทความวิจัย Dowload
49 ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคใน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ราเมศ เบียดตะคุ 2564 บทความวิจัย Dowload
50 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร รัชดาพร อีศรัตน์ 2564 บทความวิจัย Dowload
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานทำความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย พีซีเอสและฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด จิรพัฒน์ ประทีป 2564 บทความวิจัย Dowload
52 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เรืออากาศตรี ดุษฎี เอี้ยวรักษา 2564 บทความวิจัย Dowload
53 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เรืออากาศโท เจษฎา เอี้ยวรักษา 2564 บทความวิจัย Dowload
54 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นจูรี่ พลาซ่า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สุธิดา คามจังหาร 2564 บทความวิจัย Dowload
55 ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลทัศนคติการทำประกันชีวิตของชาวมุสลิม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปัญญา วาหะรักษ์ 2564 บทความวิจัย Dowload
56 ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ในกรุงเทพมหานคร ณิชาภา ฝอยทอง 2564 บทความวิจัย Dowload
57 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ปนัสดา คชพันธ์ 2564 บทความวิจัย Dowload
58 ความสัมพันธ์ของการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อารียา หมาดเหยด 2564 บทความวิจัย Dowload
59 ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามิตรสายชล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี นายสมาน มะมุ 2564 บทความวิจัย Dowload
60 แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร กรุงเทพมหานคร ปิยะดา เดชประทุม 2564 บทความวิจัย Dowload
61 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 ปรียานุช เพชรคงทอง 2564 บทความวิจัย Dowload
62 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายทุ่งยางแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 นูรีซัน สาแม็ง 2564 บทความวิจัย Dowload
63 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ นางสาวกิตติยา ดำแก้ว 2564 บทความวิจัย Dowload
64 การบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ อำเภอเมืองยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายจิรพัฒน์ ไชยจิต 2564 บทความวิจัย Dowload
65 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เอกพงษ์ ช่างเหล็ก 2564 บทความวิจัย Dowload
66 คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน ที่พึงประสงค์ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีณฤเบศร์ จันทร์ด้วน 2564 บทความวิจัย Dowload
67 ความคิดเห็นของประชาชนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตกรุงเทพมหานคร สัญญา มณีโชติช่วง 2561 บทความวิจัย Dowload
68 การศึกษาศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านดงเรือง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ชาคริต ปราบอักษร บทความวิจัย Dowload
69 พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ค ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สิทธิเดช ทำกินดี 2561 บทความวิจัย Dowload
70 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพียรพงศ์ รักษาชนม์ 2561 บทความวิจัย Dowload
71 การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพัน ในองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันท์ วงษ์ชื่น 2561 บทความวิจัย Dowload
72 การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ศิรวัฒม์ วิยะเศษ 2561 บทความวิจัย Dowload
73 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพของ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สุปราณี เตียงสกุล 2561 บทความวิจัย Dowload
74 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จำกัด สิตธนา มิสินทากาศ 2561 บทความวิจัย Dowload
75 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จรรย์จิรา บาระกุล 2561 บทความวิจัย Dowload
76 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารทะเลของบุคคลวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร รังสิณี ธรรมสวัสดิ์ 2561 บทความวิจัย Dowload
77 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการรับฝากรถ ของบริษัท เอเชีย ปาร์คกิ้ง จำกัด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พลากร ผดุงสมัย 2561 บทความวิจัย Dowload
78 ความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ณัฐพล อารีรักษ์ 2561 บทความวิจัย Dowload
79 พฤติกรรมและส่วนผสมทางการตลาดการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวัยทำงาน ในจังหวัดสมุทรปราการ อาทิตย์เทพ เสริมศาสตร์ 2561 บทความวิจัย Dowload
80 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร พุฒินันท์ คล้ายสุด 2561 บทความวิจัย Dowload
81 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อรสา คำชั่ง 2561 บทความวิจัย Dowload
82 ความต้องการและความคิดเห็นของผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่มีต่อการบริการให้คำวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร ธนิดา บรรณาลังค์ 2561 บทความวิจัย Dowload
83 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ศิริวัฒน์ ใจงามอารีย์ 2561 บทความวิจัย Dowload
84 กลยุทธ์การตลาดและคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร อริย์ธัช ภิญโญกูล 2561 บทความวิจัย Dowload
85 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ธนบดี แสงทวี 2561 บทความวิจัย Dowload
86 ความพึงพอใจของลูกค้าระบบบำบัดน้ำเสียในบริเวณนิคมอุสาหกรรมสมุทรสาคร ของบริษัท คราวน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด สนธยา พรมมาจีน 2561 บทความวิจัย Dowload
87 ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการร้านขายยาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มะลิวัลย์ วรรณชัย 2561 บทความวิจัย Dowload
88 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการออกกำลังกายที่สนามกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรญา ประดับญาติ 2561 บทความวิจัย Dowload
89 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปราณี แน่นอุดร 2561 บทความวิจัย Dowload
90 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ อารมย์ เที่ยงแท้ 2561 บทความวิจัย Dowload
91 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของเลือดชนิดพกพาของนักเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เจนวิทย์ ข้าวทวี 2561 บทความวิจัย Dowload
92 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของโรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สกุนตลา ทริพาธี 2561 บทความวิจัย Dowload
93 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกรในอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ฐานภัทร พันธานนท์ 2561 บทความวิจัย Dowload
94 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ กรกช เรืองจวง 2561 บทความวิจัย Dowload
95 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชาติชาย โทนะพันธ์ 2561 บทความวิจัย Dowload
96 ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเซรั่มป้องกันผมร่วงของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นัติพัฒน์ ศรีชัยพัชร์ 2561 บทความวิจัย Dowload
97 กลยุทธ์การตลาดเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจผลิตจำหน่ายเครื่องประดับ กรณีศึกษา ห้างเพชรทองเอราวัณเยาวราช จังหวัดพิษณุโลก นพพล กลิ่นเกลื่อนไกล 2561 Dowload
98 การศึกษาความเหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันรัชต์ภาคย์ อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว 2561 บทความวิจัย Dowload
99 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตที่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นสายการบิน อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว 2561 บทความวิจัย Dowload
100 ศึกษาผลกระทบของการใช้แอพพลิเคชั่น Line ที่มีต่อการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ในอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัญชลี เกตุจันทร์ 2561 บทความวิจัย Dowload
101 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อนิรุทธ์ ผ่องแผ้ว 2561 บทความวิจัย Dowload
102 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของโรงเรียนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน ศักด์ิสิทธ์ิ ขัตติยาสุวรรณ 2561 บทความวิจัย Dowload
103 การพัฒนาภาวะผู้นาการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร วิมล จันทร์แก้ว 2561 บทความวิจัย Dowload
104 ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร วิทยาพล ธนวิศาลขจร 2561 บทความวิจัย Dowload
105 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า วชิราภรณ์ พัดเกิด 2561 บทความวิจัย Dowload
106 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ ลิขสิทธิ์ สุวรรณไตรย์ 2561 บทความวิจัย Dowload
107 การหาประสิทธิภาพเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศสำหรับการถนอมอาหาร มงคล พุ่มแก้ว 2561 บทความวิจัย Dowload
108 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ฐิตาทกานติ์ ธนยศบุญญฤทธิ์ 2561 บทความวิจัย Dowload
109 การศึกษาความสามารถในการทาความเย็นของแผ่นเพลเทียร์ นายสุนทร วงศ์เสน 2561 บทความวิจัย Dowload
110 ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ควบคุมโดยความชื้นดิน นายสุนทร วงศ์เสน 2561 บทความวิจัย Dowload
111 การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องตะบันน้ำ นายสุนทร วงศ์เสน 2561 บทความวิจัย Dowload
112 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ธีระ เทิดพุทธธรรม ค 2561 บทความวิจัย Dowload
113 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปริญญา สาททอง 2561 บทความวิจัย Dowload
114 บัญชีเป็นภาษาของธุรกิจที่ใช้ในการรายงานข้อมูลฐานะการเงิน นางจิตรเลขา ทาสี 2561 บทความวิจัย Dowload
115 ธรรมรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2561 บทความวิจัย Dowload
116 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาเชื้อเพลิงแข็งด้วยการใช้วัสดุพรุน 2 ชนิด ทศพล สุคตะ 2561 บทความวิจัย Dowload
117 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ดร.พัชรวัต ปิยะโอสถสรรค์ 2561 บทความวิจัย Dowload
118 บทบาทของครูต่อการเปลี่ยนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น 2561 บทความวิจัย Dowload
119 สมรรถนะของผู้บริหารต่อกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ในการบริหารงานสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา อาจารย์ ดร.ธนัตถ์นันท์ สุขโชคนิธิโภคิน 2561 บทความวิจัย Dowload
120 ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความพร้อมในการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร : ฐิตาทกานติ์ ธนยศบุญญฤทธิ์ 2561 บทความวิจัย Dowload
121 การจัดทำข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริหารของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จิตรเลขา ทาสี 2561 บทความวิจัย Dowload
122 คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว จ่าสิบตำรวจอานนท์ กลิ่นแก้ว 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
123 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สุดาพร ทะสอน 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
124 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี วีระพล ขันตรี. 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
125 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อบทบาทของตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ดาบตำรวจวราวุธ อภิสิทธิ์โสภณ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
126 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน “กรณีศึกษา : เทศบาตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี” ปัญญา ไชยแก้ว 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
127 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ทศพล อังคะปาน 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
128 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี จ่าสิบตำรวจชานนท์ กลิ่นแก้ว 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
129 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ชนกพร ตรึกตรอง 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
130 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จ่าเอกสมัย พลเรือง 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
131 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ศวรรณี อินอ่อน 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
132 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระถนอมศิลป์ ราชาวงษ์ 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
133 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมครูผู้สอนทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สุจิตรา พวงดอกไม้ 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
134 การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ไกรลาส แกล้วทนงค์ 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
135 การทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 วริฏฐา อ่อนลมูล 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
136 สภาพปัญหาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปภานิน กมลนัด 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
137 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อุบลรัตน์ กฐินหอม 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
138 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อรวรรณ ฝอยทอง 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
139 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนปอเนาะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 หาลีเมาะ มะลี 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
140 การศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สุมาลี จิตสำรวย 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
141 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สุภาพร ดุมลักษณ์ 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
142 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
143 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พระมหาชัยศักดิ์ ปัญญาธโร 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
144 การจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พนิดา เกลาฉีด 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
145 สภาพปัจจุบัน ในการพัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป การศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปรีดา ชนะพล 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
146 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นุสจิรา มิ่งพิจารณ์ 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
147 การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ชัยศักดิ์ คงแก้ว 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
148 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ชไมพร ชูศิริ 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
149 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จิรภา แก้วจำรัส 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
150 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ขวัญใจ สุขมาศ 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
151 การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อการสร้างเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กิตติศักดิ์ โปณะทอง 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
152 การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กษิต กังวานเกียรติกุล 2560 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
153 บทบาทหน้าที่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มึต่อบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อุไรวรรณ จิตติศักดิ์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
154 ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สิทธิยา เงินคีรี 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
155 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วีระศักดิ์ ศรีกวางทอง 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
156 ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริการส่วนตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรวัตร สุภาพโรจน์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
157 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคิน กมลเลิศ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
158 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด บุญน้อม ปูชิน 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
159 ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ชุตินธร บุตรโพธิ์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
160 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จักรวรรณ โสหา 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
161 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาจังหวัดลพบุรี ขนิษฐา สังข์แตง 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
162 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอผือ จังหวัดอุดรธานี กิตติพงษ์ ต้นแก้ว 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
163 ปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาและวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ก่อพิภพ คำภู 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
164 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกหัวถนน กนกพร ตรึกตรอง 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
165 กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของนายกเทศบาลตำบล จังหวัดนครราชสีมา เมธี พิพัฒน์ธรรมคุณ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
166 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สุพรรณา ธนูชาญ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
167 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สายใจ แก้วบุญ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
168 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการภายในห้างเทสโก้โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา สมศักดิ์ โพธิ์กูล 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
169 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการกองการเงินและบัญชี สังกัดกรมชลประทาน ศิริรัตน์ จองรัตนวนิช 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
170 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา วรรณภา คงสุข 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
171 ความต้องการของประชาชนต่อการบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พนิตนันท์ ชลวานิช 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
172 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา บุญเสริม แขนโพธิ์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
173 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บรรพต ยิ่งสิทธิ์สิริ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
174 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ร้านมีชัยอาภรณ์ จังหวัดนครราชสีมา เซียมน้อย อโณทัยไพบูลย์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
175 สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขวัญเรือน ชาญจอหอ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
176 ปัญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กชพร เรืองดิษฐ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
177 วัฒนธรรมการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 กนกวรรณ จงรักษ์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
178 การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าบริษัท นิคกี้ แฟบบริค จำกัด นิคม ฤทธิงาม 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
179 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท สมเกียรติ บุตรแก้ว 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
180 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกองกำลังทหารพราน จังหวัดชายแดนใต้ พีรศักดิ์ จันทร์ทวี 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
181 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท ซัมมิท ควีน จำกัด อรษา มะธิปิไข 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
182 ความคิดเห็นของประชาชนต่อศูนย์การค้าชุมชนซิตี้พาร์คเมืองทองธานี ธนพัต ปิติวราธนกุล 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
183 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วัดนวลจันทร์ ธนะพัฒน์ เลิศสุขขีรัตน์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
184 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัทเซ่งหลี 888 จำกัด พลอยนภา แพทย์พงษ์ปรกณ์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
185 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัทเซ่งหลี 888 จำกัด พลอยนภา แพทย์พงษ์ปรกณ์ 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
186 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มัทนะ อารยเมธี 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
187 ธรรมาภิบาลในการบริหารสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม ภัทธีรา วังหอม 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
188 ความสุขในการทำงานของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ร.ต.อ.วิญญู บัวเผื่อน 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
189 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบริษัท บี เอส เอ็น เมดิคอล จำกัด อรุณทิพย์ วิรุฬห์ตั้งตระกูล 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
190 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สาย ร.ต.อ.พลวัฒน์ ชอบผล 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
191 ขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท สตีด จำกัด สินชัย คุ้มถนอม 2560 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
192 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโรงแรมใบหยกสกาย ภณสา โกษีอำนวย 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
193 พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ธนาธิป โปร่งบันเทิง 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
194 ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สุรพงษ์ สุภินนพงศ์ 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
195 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปสำหรับวัยรุ่นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ณัฐฐา โทริ 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
196 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของ Pattaya Contact Center 1337 (Pattaya City Hall) ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นะที เปรมจิตร์ 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
197 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ตลาดน้ำ 4 ภาค(พัทยา) จังหวัดชลบุรี วะริดา แซ่อึ้ง 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
198 ความต้องการในการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองของบุคลากร แผนกพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลพระราม 9 สุพรรณ เป็งปก 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
199 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนระดับปฏิบัติการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ภัทรพงศ์ อุบลหล้า 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
200 สมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผล ของพนักงานธุรกิจโรงหล่อพระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กัญจน์ณภัสร์ สุขคล้าย 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
201 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของเจ้าหน้าที่พัสดุกรมชลประทาน ณัฏฐ์ฏาพร สมเพียร 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
202 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ ของลูกค้าธุรกิจโรงหล่อพระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ธนยศ วลัยกนก 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
203 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ในการตัดสินใจเลือกซื้อยาของผู้บริโภคในชุมชนเขตวังทองหลาง ฐาปนพงษ์ แสงสอน 2560 บทความวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
204 แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สุมล เพียรกิจ 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
205 การบริหารจัดการแรงงานสตรีนอกระบบใน จังหวัดลพบุรี สุภาวินี จุ้ยมีนวล 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
206 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุทิพย์ บัวพูล 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
207 การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัวอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยา รามทัศน์ 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
208 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ไปปฏิบัติ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มารยาท ทองนอก 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
209 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ปิติ ชุมทอง 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
210 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำกับตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมในการลดน้ำหนักของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปาริชาติ สุขสนาน 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
211 การป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านโละใหญ่ ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ปี 2558 ประดิษฐ์ สันขวา 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
212 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด วิทยา หนูกูล 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
213 บทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วัดใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ พระสมุห์วัชโรจน์ กิตฺติญาโณ (สัมฤทธิ์) 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
214 ความคาดหวังจากการทำงานของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินทวีทรัพย์ก่อสร้าง วรโชติ เพชรประดับ 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
215 ความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามวรวิหารต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระประสิทธิ์ รุ่งเรืองตระกูล 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
216 การตัดสินใจเลือกใช้บริการในเถลิงเกียรติคลินิกเวชกรรม นฤภัค สันป่าแก้ว 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
217 ความสุขและคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทเอฟเอ คอนแทรค จำกัด ชัยภูมิ แจ้งโพธิ์นาค 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
218 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริจาคเงินทำบุญที่วัดใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ พระมหาทองดี จอมศิริ (ยุตฺตธมฺโม) 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
219 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทาำานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางชัน ธีระพงษ์ กาศรัมย์ 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
220 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุรี บุษบา เสนีย์ 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
221 ความคาดหวังจากการทำงานของพนักงานบริษัท สตีด จำกัด อรัญญา คุ้มถนอม 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
222 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของพนักงาน บริษัท เค.ยู.ที. คอนเซ้าท์แทนต์ จำกัด กุลชนยา ผลธนคณิน 2559 บทความวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
223 ปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชัยวัฒน์ เอมวงศ์ 2559 บทคัดย่อ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
224 การศึกษาปัญหาและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน สารบรรณของกองช่าง องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สุภาพ ใจเที่ยง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
225 ปัจจัยที่มีผลต่อกระทบต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สุปราณี พลพวก 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
226 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก วีระศักดิ์ ศิลปะ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
227 คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ภัสสร ยอดสิงห์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
228 ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา อรรถวิทย์ พรอำนวย 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
229 บทบาทของตำรวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วศิน ฉัตรสอน 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
230 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รุ่งนภา วิเศษแก้ว 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
231 การควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา ภัณฑิรา เอี่ยมสอาด 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
232 ความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พิจิตรา ปิดตาฝ้าย 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
233 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา พรนัชชา กรุยหมื่นไวย 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
234 การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี พงศธร เชาว์วัลลิ์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
235 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปริษา ภิญโญนนทกุล 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
236 บทบาทของผู้นำชุมชนต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นพดล เนียมสูงเนิน 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
237 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สุภเวช ชูอาวุธ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
238 การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน สถานีตำรวจภูธรตำบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มงคล คุปติศิริรัตน์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
239 วัฒนธรรมการทำงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วีระคม รัตนปิโยสร 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
240 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ณัฐวุฒิ จำปำทอง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
241 ขวัญกาลังใจของครูฝึกประจำฟิตเนส เฟิร์สท (ประเทศไทย) นภัทร การสะอาด 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
242 ความคาดหวังของพนักงานต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จันทร์จิรา อิ่มคา 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
243 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอัตราจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ธานี ปรีชาถาวณิชกูล 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
244 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อิสมาแอ สามะ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
245 ประสิทธิผลด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อบุคลากรของบริษัท น้ำตาลมิตรผล สิงห์บุรี จ้ากัด อดุล พุกเจริญ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
246 วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สุรศักดิ์ เพ็งภาค 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
247 ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สุชญา ประภาสโนบล 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
248 การพัฒนาตนเองของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สากล เมืองศรีสุข 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
249 ทัศนะของผู้พ้นโทษที่ผ่านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของเรือนจำ จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี สัมผัส อิ่มอุรา 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
250 คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ศุภิสรา ศรีอ่าดี 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
251 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสถาบัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ละมัย แสงหิรัญ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
252 ความพึงพอใจของพนักงานต่อการจัดสวัสดิการ ของบริษัทมินิแบร์อิเล็กทรอร์เน็ค ประเทศไทย (จากัด) ยุคลเดช อร่ามศรี 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
253 ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มัตยูโซฟ มะโซ๊ะ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
254 การบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อำเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พิชัยวรัชญ์ ตั้งชัยวรรณา 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
255 การมีส่วนร่วมการดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ปภาณิน ฉ่่าพึ่ง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
256 ลักษณะบุคคลตามทฤษฎีธาตุกับภาวะผู้นาของบุคลากร ของบริษัท SapuraKencana Drilling Pte.,Ltd. บริพนธ์ อัคคโพธิกุล 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
257 การประเมินผลของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโพนางดาตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท บรรเจิด สวนทอง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
258 สัมฤทธิผลในกาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิกร ทองมา 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
259 สัมฤทธิผลในกาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นันทวดี พุกเจริญ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
260 การศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็น ของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช ณัฐิดา แถมใหม่ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
261 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ณัฐพล จงเจริญ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
262 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ชาติชาย แก้วอารีย์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
263 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน ชัชวาล ศรีราม 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
264 การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดของเทศบาล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ชยันธร ตรึกตรอง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
265 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติตามนโยบาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ครรชิต เข็มพันธุ์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
266 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกหัวถนน กนกพร ตรึกตรอง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
267 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติตามนโยบายขององค์การบริหารการมีส่วนร่วม ของผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านหนองบ่อโพรง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เกษร ศรีราชา 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
268 ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อัจฉรา พลอยรัมย์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
269 ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านช่องพลีสังกัดองค์การ บริหารส่วนตาบลอ่าวนาง อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หัทยา โฉมทับ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
270 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา สุมณฑา โททอง 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
271 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา สิริวรรณ กสิบาล 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
272 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งคาโงก องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคาโงก อาเภอเมือง จังหวัดพังงา วิลาวัณย์ ผลบารุง 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
273 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิภาสินี เมืองทรัพย์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
274 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโคกกลอย จังหวัดพังงา วันดี ศรีรัตน์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
275 บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เขตภาคใต้ วรางคณา นนทโชติ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
276 สภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลมัย ชูภักดี 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
277 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน อนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา พนารัตน์ สนิทรักษ์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
278 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปิยะวรรณ ชนะราวี 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
279 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายเหมือง อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นิพาพัฒ พันคนิช 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
280 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดบ้านนา องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน จังหวัดพังงา นันทิยา หวันเมือง 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
281 ความคาดหวังของนักเรียนต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
282 การบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ธนพรรษ ชัยวิชิต 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
283 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณัศย์ชนก สุวรรณมณี 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
284 สภาพปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จุฑารัตน์ พิมพาลัย 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
285 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลนบปริง จังหวัดพังงา จิราวรรณ เพิ่มทรัพย์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
286 การจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จิรภา ชุติวโรภาส 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
287 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริการการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จันทร์จรัส สายสว่าง 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
288 การบริการทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จันจิรา ศรีรักษ์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
289 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา ขนิษฐา พาณิชการ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
290 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาล เมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา กุหลาบ สมัครกิจ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
291 สภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิติกร ดำรงพรรธน์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
292 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐบาล จังหวัดนครสวรรค์ กัลยา สิงหาเขต 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
293 บทบาทของครูผู้สอนในการสร้างเสริมจริยธรรมของนักเรียน ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อารีย์ บุญยรัตน์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
294 บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อรชร เทพบุตร 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
295 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สุมลฑา นาควานิช 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
296 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สุบหยาบ ยีหรีม 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
297 ศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านช่องพลี สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวนาง อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วรรณี ดำกระ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
298 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพ็ญประภา วิลาศลัค 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
299 ความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ต่อพฤติกรรม การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา พิมทิพย์ สายแสน 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
300 การศึกษาการส่งเสริมความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สาหรับครูของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พัชรีย์ ทองศรีเกตุ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
301 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ชัยวัฒน์ ทีปะปาล 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
302 บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จเด็จ วิเศษชู 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
303 การตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ขวัญจิต เมืองแก้ว 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
304 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทับปุด อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา กมลทิพย์ จรจิตร์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
305 ความต้องการแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสามพญา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นาง จงใจ เจิมผ่องพงศ์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
306 การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นาย ศดายุ แสงพิทักษ์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
307 ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นาย มาหะมะลุตฟี หะยีสะแม 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
308 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 นางสาว วราภรณ์ จัวนาน 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
309 พฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 นาง ลัดดา ไชยสวัสดิ์ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
310 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 นางสาว ราวฎอห หวันมามะ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
311 ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นาย รอพี วานา 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
312 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 นาง มูรนีย์ สะบูดิง 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
313 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูในกลุ่มรามัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นาง นาอีด๊ะ อุชะมิ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
314 ความพึงพอใจของครูผู้ใช้บริการที่มีต่อคุรุสภาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นาย ทวีศักดิ์ เกื้อพะระ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
315 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นาง ศิรัญตี ปะแตเล๊าะ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
316 ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นางสาว สุภัทรา ภู่เจริญ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
317 ความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาว กนกพร บุตรดี 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
318 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรม ราชานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ยอดเพชร น้อยสะอาด 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
319 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นาย วันเฉลิม รอดบำเรอ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
320 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 2 นางสาว ธีรนุช โพธิ์มาศ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
321 พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอหล่มเก่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นางสาว วิชญาดา กันโส 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
322 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นางสาว ลลิตา โพธิ์อภัย 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
323 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสeนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี นางสาว วริศรา ศิริมังคละ 2559 บทความวิจัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
324 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อบ้านกับธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) นางสาว อารยา ขาวมาก 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
325 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มงานบุคคลและธุรการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นาย อัคราช เรืองเนตร 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
326 ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด นางสาว อภิญญา สงวนวัฒนาวงค์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
327 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี นางสาว เหมวรรณ ศรีสุข 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
328 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของฝ่ายทะเบียนราษฎร สำนักงานเขตลาดพร้าว นาย สุริยา บุญทา 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
329 ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด นาย ศุภชัย ทั่งจันทร์แดง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
330 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สำนักงานที่ดิน สาขาประเวศ นาง สาววิไลพร กุนอก 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
331 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้าบริษัท พรีเมี่ยม มอเตอร์ส จำกัด นาย อลงกรณ์ อักษรประเสริฐ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
332 ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ นางสาว ปัญจรัตน์ บุณยรัตพันธ์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
333 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสำนักงานเขตวังทองหลาง นาย ปวุติ บุณยาภรณ์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
334 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการพลาบุรี รีสอร์ท จังหวัดระยอง นาง บุญญาจันทร์ ไอเกลาน 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
335 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม บลูลากูน พัทยา นางสาว นาตารีรัตน์ รังรักษ์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
336 ขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน) นาง ดุษฏี ดีมาก 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
337 ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานบริษัท บี.บี.ดี. จำกัด นาย ชวัลณัฏฐ์ บุลภรณ์อภิรมย์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
338 ปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการทางานของพนักงานส่วนบริการพัสดุ สานักบริหารกลาง กรมศุลกากร นางสาว ดวงกมล ลิ้วริทธิ์นันท์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
339 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของฝ่ายทะเบียนราษฎร สานักงานเขตวังทองหลาง นาย อาคม เพื่องฟุ้ง 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
340 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาว พรทิพย์ คุมพานนท์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
341 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการภูจันทรา อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นาง บุณยนุช จงวาณิช 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
342 ความเครียดของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ นาย เฉลิมพงษ์ เจริญวโรจน์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
343 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี นาย ภษิฏฐ์ ศิริถาวรวงศ์ 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
344 ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จำกัด นาย จรัสพงษ์ เลาหประดิษฐ์สกุล 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
345 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกฤตพล เชิดชู 2559 บทความวิจัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Dowload
346 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จีแขตบางบอน กรุงเทพมหานคร วิโรจน์ รงค์ภักดี 2559 MBA Dowload
347 ประสิทธิภาพการบริการโลจิสติกส์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สุธาวี รอดสว่าง 2559 MBA Dowload
348 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตอะไหล่รถยนต์ ธวัชชัย บุญมา 2559 MBA Dowload
349 ความต้องการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร กรมกำลังพลทหารอากาศ พุฒนันท์ ตั้งใจ 2559 MBA Dowload
350 การเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค ฐิติเดช ไวยภาษ 2559 MBA Dowload
351 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของนักท่องเที่ยว สุทัศน์ ชาตะปัทมะ 2559 MBA Dowload
352 การตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายขายตรงของผู้จำหน่ายอิสระ พลธนัช พงษ์สรัล 2559 MBA Dowload
353 ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาด้านการสืบสวนของกองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ทรงพล วิจิตร 2559 MBA Dowload
354 คุณภาพการให้บริการจดทะเบียนพานิชย์ของสำนักงานทะเบียน เทศบาลนครนนทบุรี ประสงค์ ฟาหลี 2559 MBA Dowload
355 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อับดุลเลาะ เปาะซา 2559 MBA Dowload
356 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบการลานเทของผู้รับซื้อปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดชุมพร อัจฉราวรรณ ห้าวหาญ 2559 MBA Dowload
357 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการในระบบขนส่งสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เส้นทางท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง-เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน สุวิสุทธิ์ สุวัณณะสังข์ 2559 MBA Dowload
358 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภควัยทำงานในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ประเภท เชนเรสเตอรองท์ ณัฏฐ์ ผาระนัด 2559 MBA Dowload
359 ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภคในเมืองพัทยา จังหวัชลบุรี ศิริพักตร์ โต้ตอบ 2559 MBA Dowload
360 พฤติกรรมการใช้ยาของคนไทยในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มานพ มั่นคง 2559 MBA Dowload
361 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ห้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำของหน่วยงานเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มะปาริ อาแวกือจิ 2559 MBA Dowload
362 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า ในตลาดสดชุมชนตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปรีชา รุ่งโชติอนันต์ 2559 MBA Dowload
363 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ นิดสันญ์ วงษามั่น 2559 MBA Dowload
364 ส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการคลินิกเสริมความงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จุฑามาศ ไทยกุล 2559 MBA Dowload
365 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดชลบุรี กุลธิดา ศุภรักษ์เกียรติ 2559 MBA Dowload
366 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมการระบาดข้าววัชพืชของเกษตรกร ในจังหวัดปทุมธานี กวี วุฒิเสน 2559 MBA Dowload
367 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านตัดขนสุนัขในเขต จังหวัดสมุทรปราการ กรณัฐฏ์ กาวิโล 2559 MBA Dowload
368 ความพึงพอใจของประชาชนในการบริการขออนุญาติก่อสร้างและต่อเติมอาคารของเทศบาลนครปากเกร็ด ประภากร นนทจัน 2559 MBA Dowload
369 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์อาหาร บิ๊กซี สาขาสะพานควาย อุดม ขำค้า 2558 MBA Dowload
370 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางยี่ห้อ คีนเวน ของผู้บริโภค ในเขตสวนหลวง อังคีรส วรรณะ 2558 MBA Dowload
371 ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจรับซื้อของเก่าและขายของเก่า ในอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อรทิพย์ คงจังหวัด 2558 MBA Dowload
372 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนวัฒน์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด อนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร 2558 MBA Dowload
373 ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมพินนาเคิล ลุมพินี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร อดุลย์ ชมภูแก้ว 2558 MBA Dowload
374 การปิดกั้น การเข้าถึงเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ของพนักงานบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) สุรชาติ ไทยกิ่ง 2558 MBA Dowload
375 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ภัตตาคารในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร สุภาพร เกื้อกูล 2558 MBA Dowload
376 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะองค์กร ของบริษัท เอเพ็กซ์ อีเว้น แมเนจเม้นท์ จำกัด วิฬารี สว่างพลกรัง 2558 MBA Dowload
377 การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วิศิษฐ์ ธนาภิวัฒนกูร 2558 MBA Dowload
378 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการใช้บริการสำนักงานบัญชี กรณีศึกษาของบริษัท หงษ์บิน แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด วราวรรณ์ เลิศสูงเนิน 2558 MBA Dowload
379 พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขยี่ห้อเอโวเดิร์มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รัตนา อ่วมแย้ม 2558 MBA Dowload
380 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อการปลูกข้าวของชาวนาในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มนัสชนก ภาระจ่า 2558 MBA Dowload
381 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูเอฟซี จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ภานุวัฒน์ พรมทา 2558 MBA Dowload
382 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ภัสสร แก้วบวร 2558 MBA Dowload
383 ความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) ภัทราวดี จันทวงษ์ 2558 MBA Dowload
384 การตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์กีฬารายวันของประชาชนในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พรเทพ กระโจมทอง 2558 MBA Dowload
385 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง พงศ์ปณต กิจธนะเศรษฐ์ 2558 MBA Dowload
386 เรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการการค้าปลีกแบบมินิมาร์ท ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปริญญา เพียแก้ว 2558 MBA Dowload
387 สมรรถนะบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปณิธาน พลบุญ 2558 MBA Dowload
388 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนวัฒน์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด นียกานต์ ลิ่มอรุณ 2558 MBA Dowload
389 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเวิลด์ เอ็กเซอร์ไซด์ จำกัด นัฎศ์ชุดา พาลัย 2558 MBA Dowload
390 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภค ในเขตพื้นที่สะพานใหม่-รามอินทรา กรุงเทพมหานคร นพเมศฐ์ โรจนเรืองไชย 2558 MBA Dowload
391 ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ธัญญพัทธ์ อุตมูล 2558 MBA Dowload
392 การรับรู้คุณภาพบริการของลูกค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ธนพนธ์ แม้นจิตต์ 2558 MBA Dowload
393 ความพึงพอใจของผู้พักอาศัย โครงการบ้านเอื้ออาทรเคหะ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ธนกร ธนาภิวัฒนกูร 2558 MBA Dowload
394 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี บริษัท มณฑล กรุ๊ป การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด ดวงแก้ว พรศิวนาถ 2558 MBA Dowload
395 ส่วนประสมทางการตลาดและลักษณะของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดนัย วิจิตรโชติ 2558 MBA Dowload
396 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการความปลอดภัย กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ณัฐพล ปัญญาแก้ว 2558 MBA Dowload
397 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานคลัง ของฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตดินแดง ฐิติพร บุญชู 2558 MBA Dowload
398 ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน บริษัท เฟิร์สกรีน จำกัด ชินวัฒน์ สอนทิพย์ 2558 MBA Dowload
399 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในกองชาวที่สำนักพระราชวัง ช่อเอื้อง ศรีตระการ 2558 MBA Dowload
400 ส่วนผสมทางการตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตคลองสาววา ชวลิต ต่างจรูญ 2558 MBA Dowload
401 การบริหารธุรกิจขายตรงบริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด ให้ประสบความสำเร็จ เฉลิมพงศ์ ฤกษ์ดี 2558 MBA Dowload
402 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เจษฎาภรณ์ นามนิวงษ์ 2558 MBA Dowload
403 ความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ในร้านคอฟฟี่บี จิรัฎฐ์ อัครสินสมบัติ 2558 MBA Dowload
404 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งเรือโกลน ตำบลศรีมงคล จังหวัดกาญจนบุรี จิรนันท์ อินนุรักษ์ 2558 MBA Dowload
405 ปัญหาการพัฒนาคุณภาพสำนักงานบัญชีใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร คมสัน พร้อมชัยยาพร 2558 MBA Dowload
406 ความเห็นการใช้รถยนตร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เขมิทรา คงสมลาภ 2558 MBA Dowload
407 พฤติกรรมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ของการท่องเที่ยวที่ ตลาดน้ำบางคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา เขมิกา ไม้ไหว 2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dowload
408 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงินขององค์การเภสัชกรรม จังหวัด กรุงเทพมหานคร กัญธยาน์ ทองพิมพ์ธนดล 2558 MBA Dowload
409 ความพึงพอใจในการรับบริการของลูกค้าธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขาสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร กฤติน บัวบาน 2558 MBA Dowload
410 พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีต่อร้านอาหารเวียดนาม ลาเมซอง สาขาดอนเมือง พระอธิการมานะ อาภัสสะโร 2558 MBA Dowload
411 ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) ของธนาคารออมสิน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร นายเอกพงศ์ ถิรสกุลพิพัฒน์ 2558 MBA Dowload
412 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่การศึก ษากรุงเทพมหานคร เขต 2 นางสาวอ้อย สีหัวโทน 2558 MBA Dowload
413 การเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ฤทธิ์โคหา 2558 MBA Dowload
414 ต้นทุนการปลูกและระยะเวลาคืนทุนของอินทผลัมพันธุ์แม่โจ้ 36 อำเภอเมือง ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นางสุรภา ธิตไธสง 2558 MBA Dowload
415 สภาพการจ้างงานของสถานประกอบการในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นางสาวสุดชาดา ไชยรัตน์ 2558 MBA Dowload
416 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการของพนักงานขายเวชภัณฑ์ในเขตกรุงเทพ บริษัท DKSK (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวสุชัชชญา อ๋องสกุล 2558 MBA Dowload
417 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นางสาวสุขปรีญาภรณ์ ทองรอด 2558 MBA Dowload
418 แรงจูงใจในการทำงานของกำลังพล กรมสารวัตรทหารเรือ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นาวาตรีสำราญ คล้ายสุด 2558 MBA Dowload
419 ปัญหาในการส่งผลิตภัณฑ์ร้านยา eXta Plus ของคลังสินค้าสำโรงในเขตพระประแดงที่มีผลต่อเขตวังทองหลางและเขตบางกะปิ นางสาวศุภวรรณ สีแดงเหลือง 2558 MBA Dowload
420 ปัจจัยในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเว็บไซด์ของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม พันจ่าเอกวิษณุ เสวฤทธิ์ 2558 MBA Dowload
421 ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการ บริษัท สยามมิชชลิน จำกัด นายวิชัย ส้มโอชา 2558 MBA Dowload
422 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์และศูนย์บริการของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาววัชญ์รัชชญา จันทชุมประพัฒน์ 2558 MBA Dowload
423 การเปลี่ยนแปลงและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นายวสุ ตันตยาพงศ์ 2558 MBA Dowload
424 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นางสาวรพีพรรณ เพ็ชรมุข 2558 MBA Dowload
425 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการทำงานขององค์การกับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการสำนักงบประมาณกลาโหม ว่าที่ร้อยเอกยศสรัล ปั้นเกล้า 2558 MBA Dowload
426 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นางสาวเมธาวดี ทองขาว 2558 MBA Dowload
427 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นายไพบูลย์ ภักดีพินิจ 2558 MBA Dowload
428 วัฒนธรรมองค์กรของพนักงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) นายพิชัย วรโยธา 2558 MBA Dowload
429 สื่อเกาหลีมีผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของวัยรุ่นไทย : กรณีศึกษากลุ่มวัยรุ่นทั่วไปบริเวณถนนรามคำแหง นายพงษ์ศิลป์ รุ่งเรือง 2558 MBA Dowload
430 ความคิดเห็นของพนักงานต่อวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นายปัญญากร ฟูเบ 2558 MBA Dowload
431 พฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์จำกัด นางสาวปราณี บัวศรี 2558 MBA Dowload
432 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทกระเบื้องโอฬารในเขตจังหวัดสมุทรปราการ นางบังอร เที่ยงแท้ 2558 MBA Dowload
433 ความพึงพอใจของลูกค้าผู้บริการโรงแรมเดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง นางสาวนงนุช หอมบุญ 2558 MBA Dowload
434 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ของผู้เล่นเกมออนไลน์ในเขตจตุจักร นางสาวธันว์วดี ปวรธรรศ์พงษ์ 2558 MBA Dowload
435 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ ร้านกาแฟสดของลูกค้าในเขตจังหวัดระยอง นางธนานันต์ มาซีดี 2558 MBA Dowload
436 การตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ในงานนานาชาติ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ไซด์ ครั้งที่ 35 นางสาวดาวศุกร์ ผลไม้ 2558 MBA Dowload
437 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าในจังหวัดสุรินทร์ นายณัฐฌารัตน์ นามเสริมศรี 2558 MBA Dowload
438 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงษ์ เจริญผล 2558 MBA Dowload
439 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัท ATT Consultants นายชาญศักดิ์ เกิดสุข 2558 MBA Dowload
440 ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการร้านลูก ลูก นางสาวกันกฎานันท์ ปัญญาภู 2558 MBA Dowload
441 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการ ให้บริการของพนักงานขายเวชภัณฑ์ในเขต กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สุชัชชญา อ๋องสกุล 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความพึงพอใจของผู้บริโภค Dowload
442 การเปลี่ยนแปลงและการต่อต้านการ เปลี่ยนแปลงในองค์การของพนักงาน บริษัทเอกชนในเขตวังทองหลาง วสุ ตันตยาพงศ์ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA การเปลี่ยนแปลง,การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในองค์การ Dowload
443 แรงจูงใจในการทำงานของกำลังพล กรม สารวัตรทหารเรือในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นาวาตรีสำราญ คล้ายสุด 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA แรงจูงใจ, การเปลี่ยนแปลงในองค์การ Dowload
444 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าในจังหวัดสุรินทร์ ณัฐฌารัตน์ นามเสริมศรี 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA การตัดสินใจ,โทรศัพท์เคลื่อนที่ Dowload
445 ความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทกระเบื้อง โอฬารในเขตจังหวัดสมุทรปราการ บังอร เที่ยงแท้ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความพึงพอใจของลูกค้า Dowload
446 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ ของ ผู้บริโภคในอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมธาวดี ทองขาว 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA พฤติกรรม, การตลาด, ร้านกาแฟ Dowload
447 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฎิบัติงาน ของผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงาน ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์ เจริญผล 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความพึงพอใจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ Dowload
448 ความคิดเห็นของพนักงานต่อวัฒนธรรม องค์กรของบริษัท แอ็ดด้า (ประเทศไทย) จำกัด ปัญญากร ฟูเบ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความคิดเห็น, วัฒนธรรมในองค์กร Dowload
449 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการเข้าใช้ บริการ ร้านกาแฟสดของลูกค้าในเขต จังหวัดระยอง ธนานันต์ มาซีดี 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความคิดเห็น, พฤติกรรม, ร้านกาแฟ Dowload
450 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหาร ต้นทุนโครงการก่อสร้าง: กรณีศึกษา บริษัท ATT Consultants ชาญศักดิ์ เกิดสุข 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ปัจจัย, ความสำเร็จในการบริหารต้นต้น Dowload
451 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศขององค์การและความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการสำนักงบประมาณกลาโหม ร้อยโทยศรัล ปั้นเกล้า 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความสัมพันธ์, บรรยากาศในองค์การ, ความพึงพอใจ, ข้าราชการ Dowload
452 วัฒนธรรมองค์กรของพนักงาน องค์การ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) พิชัย วรโยธา 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA วัฒนธรรมองค์กร, ขนส่งมวลชน Dowload
453 ความคิดเห็นในการปฎิบัติงานของพนักงาน ฝ่ายบริการ บริษัท สยามมิชชลิน จำกัด วิชัย ส้มโอชา 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความคิดเห็น, การปฏิบัติงานของพนักงาน Dowload
454 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกเล่นเกมออนไลน์ของผู้เล่นเกมออนไลน์ ในเขตจตุจักร ธันว์วดี ปวรธรรค์พงศ์ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA พฤติกรรม, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ, เกมออนไลน์ Dowload
455 แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของครูวิทยาลัย ศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชนเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 อ้อย สีหัวโทน 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA แรงจูงใจ, การปฏิบัติงาน, ครูวิทยาลัยศึกษาเอกชน Dowload
456 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ ปฎิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต บางเขน กรุงเทพมหานคร รพีพรรณ เพ็ชรมุข 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ปัจจัย, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน Dowload
457 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอาคาร สงเคราะห์ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สุขปรีญาภรณ์ ทองรอด 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Dowload
458 การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกอินทผลัมพันธุ์ แม่โจ้ 36 อำเภอเมืองทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี สุรภา ธิตไธสง 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA การวิเคราะห์ต้นทุน Dowload
459 ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของ บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน ทุ่งเรือโกลน ตำบลศรีมงคล จังหวัด กาญจนบุรี จิระนันท์ อินนุรักษ์ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความพึงพอใจ, การปฏิบัติงานของบุคลากร, โรงพยาบาล Dowload
460 การรับรู้คุณภาพการบริการที่สัมพันธ์ต่อ ภาพลักษณ์ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขต บางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ธนพนธ์ แม้นจิตต์ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA การรับรู้,, คุณภาพการบริการ, ภาพลักษณ์ Dowload
461 ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการโรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง นงนุช หอมบุญ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA ความพึงพอใจ, ลูกค้า, โรงแรม Dowload
462 การตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อใน งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 35 ดาวศุกร์ ผลไม้ 2557 การค้นคว้าอิสระ MBA การตลาด, พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ Dowload
463 การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอศรีณรงค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อุษณีย์ ทองดีเวียง 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Dowload
464 คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูโรงเรียนบ้านเถกิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อารยา นิธิธรรมธาดา 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู Dowload
465 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยาอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 อดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Dowload
466 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน ในเครือข่ายนิคม สร้างตนเองปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สุเมธ บูรณะ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน Dowload
467 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห้วยปูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สุภาภรณ์ วุฒิยา 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา Dowload
468 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเถกิงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ศักดา เชื้อสิงห์ 2555 วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน Dowload
469 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอบัวเชด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ศศิมาภรณ์ ดีเลิศ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา Dowload
470 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ศราวดี สุรินทรานนท์ 2555 ค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Dowload
471 การศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 รัชตา วิจิตรโล่ห์ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ Dowload
472 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชาสามัคคี อำเภอกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต มนสินี ลิขิตเจริญชัย 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Dowload
473 สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน อำเภอพนมดงรัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 รวินันท์ เทียงดาห์ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ Dowload
474 การบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน อำเภอกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พุ่มสิริน ปุ้มศรี 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา Dowload
475 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรตัวสะกด โดยใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโดง อำเภอสังขะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พิกุล เกลียวทอง 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Dowload
476 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรมโดยใช้ชุดการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 บุณณดา บุญร่วมธนะชัย 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Dowload
477 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บุญราม ภูมิสุข 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียน Dowload
478 สภาพการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอศรีณรงค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 บัวราญ ดัชถุยาวัด 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สภาพการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ Dowload
479 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT โรงเรียน บ้านตาวร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นาตยา ทุมา 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Dowload
480 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน บ้านหนองโยโคกปืด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นภัทร์ สำราญใจ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Dowload
481 ปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอสังขะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นงลักษณ์ สุขหมั่น 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Dowload
482 การส่งเสริมการพัฒนาวินัยนักเรียนในโรงเรียนของเครือข่ายช่องจอมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ธานินท์ ชินวงษ์ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมการพัฒนาวินัยนักเรียน Dowload
483 การประเมินหลักสูตรพุทธศักราช 2553 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ธนรรณพ เชื้อจันทร์ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การประเมินหลักสูตร Dowload
484 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนกาบเชิงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ฐาปนี ปราบสิทธิ์ 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน Dowload
485 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จารุณี ภูมิสุข 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน Dowload
486 การดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์ คำกอง จันทร 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การดำเนินงานการป้องกันยาเสพติด Dowload
487 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเครือข่ายที่ 9 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กัญชริญา ตรงคำนึง 2555 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน Dowload
488 การใช้อำนาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์ อนุสรา ศรีดา 2556 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การใช้อำนาจของผู้บริหาร Dowload
489 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเป้า อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สุภิญญา บุญมะยา 2556 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน Dowload
490 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สมพร สิมมา 2556 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Dowload
491 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มจตุบูรพา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตจังหวัดสุรินทร์ โมไนย โรปริรมย์ 2556 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู Dowload
492 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายศีขรภูมิ 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภัทรทิศา ชวฤทธิ์เดชา 2556 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Dowload
493 การปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 บุญเจือ โฉมใส 2556 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ Dowload
494 ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประมัย ราชคำ 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา Dowload
495 การรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารศึกษาของโรงเรียน ดงวังพัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สุพรรษา ศรีพันดอน 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารศึกษา Dowload
496 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดบริการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริวนาราม บ้านโคกกลาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ก้าน ศรีพันดอน 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดบริการดูแลเด็กเล็ก Dowload
497 ปัญหาการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ถาวร สิทธิพรหม 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปัญหาการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Dowload
498 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีการต่อการบริหารสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี เยาวภา อุดมพร 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน Dowload
499 ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สงกาฬ บาลี 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร Dowload
500 ทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดงหวาย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี บรรณเรง เมษา 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา Dowload
501 สภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีดารามสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นริศรา อุปัชฌาย์ 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Dowload
502 ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ ของครูผู้สอน ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปิยะดา สุวรรณเทน 2556 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน Dowload
503 ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปิยวรรณ ภูหนองโอง 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน Dowload
504 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร นิตยา ไตรยงค์ 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา Dowload
505 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลสังกัดองค์ศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ยุทธนา ไตรยงค์ 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน Dowload
506 การรับรู้ของชุมชนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มุกดา จันทร์สวย 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การรับรู้ของชุมชนต่อการจัดการศึกษา Dowload
507 ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี สมลักษณ์ สมภักดี 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา Dowload
508 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร วราภรณ์ ประชานันท์ 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา Dowload
509 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดบริการดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สุรางค์พิมล สุดตะมา 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดบริการดูแลเด็กเล็ก Dowload
510 ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศิริสุทโธบ้านโนนเมือง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี หนูไพร โมลา 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา Dowload
511 ปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 ธนานุวัฒน์ รัตนสมบัติ 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษา Dowload
512 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านแก้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สุรีย์นิภา เจริญธนิตกุล 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน Dowload
513 การมีมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพลินจิต จันทร์สวย 2556 สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การมีมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบ Dowload
514 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี วาสนา อุดมภัย 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร Dowload
515 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ประเสริฐ งานสำเร็จ 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร Dowload
516 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของ โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไพรริน ไชยทองพันธ์ 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของ โรงเรียน Dowload
517 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี อุทัยวุฒิ เต็มตาวงษ์ 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการ Dowload
518 คุณลักษณะภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร วัฒนากร กลางชาติ 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณลักษณะภาวะผู้นำ Dowload
519 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร นิติพงษ์ ศรีจำพลัง 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน Dowload
520 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร นิติ ศิริหัตถ์ 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน Dowload
521 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ทวัธชัย ใสเย็น 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภาวะผู้นำ Dowload
522 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี กัลยา พลสิมมา 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล Dowload
523 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สายสุดา หลักคำ 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน Dowload
524 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 5 บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ศิริรัตน์ จวนสาง 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร Dowload
525 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ธัญสุดา สาริบุตร 2556 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงาน Dowload
526 ความคาดหวังในด้านคุณภาพชีวิตต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน:ศึกษาเฉพาะกรณีกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 4 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ศุภกิจ เพียรจัด 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคาดหวังในด้านคุณภาพชีวิตต่อการปฏิบัติงาน Dowload
527 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล อติกันต์ ไชยทองดี 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน Dowload
528 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรมของสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง สุเทพ ใจมา 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรม Dowload
529 อุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สนธยา คงสนิท 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม Dowload
530 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ศักดิ์สิทธิ์ ไชยะมี 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Dowload
531 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ มงคล อึ้งทรงธรรม 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน Dowload
532 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ภูมิภาค ภาคภูมิ 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน Dowload
533 อุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ภาณุพงค์ จันทร์แก้ว 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด Dowload
534 ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ปาริชาติ ศรีกรด 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติด Dowload
535 แรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ประทีป ม่วงเมืองแสน 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจ Dowload
536 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประทาน ใจมา 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจ Dowload
537 ปัจจัยในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเครดิตธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ปฐมไท ทิณรัตน์ 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน Dowload
538 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ชูชาติ แสนโสม 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ Dowload
539 การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชาญชัย ปฎิเสน 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล Dowload
540 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา เดชา อยู่ภักดี 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน Dowload
541 แรงจูงในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ 2557 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แรงจูงในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน Dowload
542 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์โคราช ต่อการเมืองภาคพลเมือง จุรีพร ประภาพิทยาพงษ์ 2557 ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท Dowload
543 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร นครราชสีมา ฉัตรชัย เที่ยงกมล 2557 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร Dowload
544 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเทศบาลนคร นครราชสีมา ชัยอานันท์ เตชะสารฐิกูล 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเทศบาลนคร Dowload
545 ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เทศบาล นครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ธัญพร ศรีมะเริง 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Dowload
546 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการที่สปาศิราศรม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นัชชา ทิพเนตร 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการที่สปาศิราศรม Dowload
547 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน จังหวัดนครราชสีมา จรีภรณ์ ศรีรักษา 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต Dowload
548 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ในด้านการให้บริการประชาชน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กิ่งศักดิ์ พูลทวี 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน Dowload
549 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา ธันยา โชคชัย 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน Dowload
550 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร สำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พีรพลอย ธีรศาสตร์ 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร Dowload
551 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มนตรี จงวิเศษ 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง Dowload
552 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปรีชา สายแวว 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ Dowload
553 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามทัศนะของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โป้ย พรหมอภิบาล 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด Dowload
554 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา นิตยา วงศ์ชัยนราธร 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน Dowload
555 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา ประเสริฐ ตรงจันทึก 2557 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน Dowload
556 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พรพสุ อิ่มฤทัย 2557 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับการเพิ่มประสิทธิภาพ Dowload
557 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการน้ำเสียชุมชนของเทศบาลตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา วีรศักดิ์ สุระวงศ์วัฒนา 2557 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการน้ำเสียชุมชน Dowload
558 ความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสวัสดิการค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สมศักดิ์ ชินศักดิ์ชัย 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสวัสดิการ Dowload
559 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อดุลย์ ปาทาน 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล Dowload
560 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา อภิศร เอี่ยมสถิต 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน Dowload
561 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทเชิดชัยกลการ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อินทิรา เชิดชัย 2556 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Dowload
562 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พีรันทนา เชาวนาภรณ์ 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ Dowload
563 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาล กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ธนวัตร นิรันตสุข 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาล Dowload
564 ภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กฤษดา บุตรศรีภูมิ 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง Dowload
565 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา วรวิทย์ ศรีสิทธิ์ 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ Dowload
566 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมพร ด่านลำมะจาก 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน Dowload
567 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตรียชัย ด่านสุนทรวงศ์ 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงาน Dowload
568 การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รณฤทธิ์ หิงสันเทียะ 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร Dowload
569 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สกล แพงสระน้อย 2555 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Dowload
570 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครูในอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย สุวีรยา โสศรี 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู Dowload
571 ศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคูหา 3 รวิวรรณ แดงนา 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Dowload
572 การศึกษาสภาพการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบ้านข่าอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ชลิตา สุวรรณมาโจ 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาสภาพการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย Dowload
573 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ มานะ ชาติมนตรี 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Dowload
574 การศึกษาความต้องการของครูด้านพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคูหา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ศตนันท์ ทองสมุทร 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความต้องการของครูด้านพฤติกรรมผู้นำ Dowload
575 การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การตัดเย็บกระโปรงกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บุญญรัตน์ คำพินิจ 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาชุดฝึกทักษะ Dowload
576 สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภูเขต 2 นิรมล อินทร์เพชร 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน Dowload
577 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นุชนารถ แก้วเบี่ยง 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา Dowload
578 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 สุพรรษา ต้นแก้ว 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน Dowload
579 ความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่อการจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนโรซารีโอวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ปนัดดา ศิริดล 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหาร Dowload
580 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน ชุดฟ้อนบวงสรวงเจ้าปู่ลือคำหาญ สาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ็ญประภา พลไชย 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน Dowload
581 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 อรอุษา อาษาไชย 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการลูกเสือ Dowload
582 การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา ปีการศึกษา 2552 ถวัลย์ รัตนปัญญา 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบ Dowload
583 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ไพลวัน เรืองฤทธิ์ 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ Dowload
584 ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ดารารายณ์ พรหมพื้น 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียน Dowload
585 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 2 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ภาณุมาศ บ้านเหล่า 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพการศึกษา Dowload
586 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนอักษรนำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ปนัดดา ชินบุตร 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนอักษรนำ Dowload
587 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชุดงานประดิษฐ์พานบายศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อุบลรัตน์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ Dowload
588 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปกรณ์ อุ่นกลม 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา Dowload
589 สภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ธนพร แก้วอาษา 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ Dowload
590 การศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ขจรศักดิ์ จันทรวงศ์ 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา Dowload
591 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารงานบุคคลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรณคูหา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เรืองเดช หลาบหนองแสง 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียน Dowload
592 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ขนนุ่มสำนึกผิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 สุนารี พนมศักดิ์ 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม Dowload
593 การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปรัชญาพร สุภา 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่น Dowload
594 ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร ชีวกาญจน์ เจริญไชย 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การให้บริการด้านสาธรณสุขของเทศบาล Dowload
595 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการให้บริการของหน่วยงาน ในวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร ยอดรัก จำรักษา 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การให้บริการของหน่วยงาน ในวิทยาลัยการอาชีพ Dowload
596 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร ศราญรัตน์ พันธ์ศรี 2553 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล Dowload
597 การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เรณู ทะละ 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย Dowload
598 การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอไชยปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 นางอำพร แก้วใส่เงิน 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Dowload
599 ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร วนารี สาระพร 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร Dowload
600 การพัฒนากระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล โคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปนัฐติญา ปิ่นใจ 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนากระบวนการจัดเก็บรายได้ Dowload
601 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งฤทัย ทรวงแก้ว 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย Dowload
602 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มนัสชฎา อินลวง 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย Dowload
603 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านมือสองของลูกค้าธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม ชนิสรา ตติยากูล 2553 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านมือสอง Dowload
604 ความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีของประชาชนต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เยาวฤทธิ์ ไชยกมล 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดเก็บภาษีของประชาชนต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี Dowload
605 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นาฎสินี นวลเพ็ญ 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล Dowload
606 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร สิทธิชัย มาละอินทร์ 2554 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล Dowload
607 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจอำเภอเมืองสกลนคร ไกรศักดิ์ สุนารักษ์ 2554 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ Dowload
608 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของสถานีตำรวจภูธรอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ธนดล บุญการี 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริการของสถานีตำรวจภูธร Dowload
609 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ สถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เนียม บุญมาก 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ Dowload
610 ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ผ่องใส จันทร์สมคอย 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรครู Dowload
611 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ภาคสมัครใจกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด สำนักงานใหญ่ บุญทรง สุนทรัฐ 2553 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ Dowload
612 ทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ร้อยตำรวจโทสุวรรณ ศิริรักษ์ 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย Dowload
613 ทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สุวรรณ ศิริรักษ์ 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย Dowload
614 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม แสงจันทร์ ผาลิชัย 2554 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ Dowload
615 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประกาศิต หิรัญนิล 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน Dowload
616 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครตำรวจบ้าน กับสถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน ไพรัตน์ สิงห์แก้ว 2553 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม Dowload
617 คุณภาพชีวิตการทำงาน กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า อุตสาหกรรม วชิรศักดิ์   เหล่าการ 2553 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณภาพชีวิตการทำงาน Dowload
618 บทบาทที่คาดหวังต่อผู้บริหารโรงเรียน ในการบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สุชาดา เอี่ยมโคกสูง 2553 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล Dowload
619 การศึกษา ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพ็ญพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอกชน ลพบุรีเขต2 มาโนช นุประดิษฐ์ 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียน Dowload
620 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของตำรวจจราจร ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปนัฐติญา ปิ่นใจ 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของตำรวจจราจร Dowload
621 การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประภาพร เกษเกษร 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหาร Dowload
622 การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปรัชญาพร  สุภา 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน Dowload
623 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สุวิทยา ตองตาสี 2554 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจที่มีต่อเทศบาล Dowload
624 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 สมร ปาดวง 2554 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา Dowload
625 กระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ชนันพัฒน์ ทองทิพย์ 2553 การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน Dowload
626 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตของผู้บริโภคอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ณทัดตา  สงวนพวก 2553 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อิทธิพลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิต Dowload
627 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรับบริการของสถานบริการออกกำลังกาย กรณีศึกษา : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สมบัติ สิทธิสม 2552 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรับบริการ Dowload
628 ประสิทธิผลการดำเนินการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง:ศึกษากรณีกองทุนชุมชนกรมรบพิเศษ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สิบเอก อุบล อยู่ดี 2553 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประสิทธิผลการดำเนินการกองทุนหมู่บ้าน Dowload
629 การศึกษาสมรรถนะของบุคลากรด้านการให้บริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษาส่วนบริการลูกค้า จังหวัดนครราชสีมา นฤมล   ปานกุล 2552 สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาสมรรถนะของบุคลากร Dowload
630 ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครนครราชสีมา ศรีเจริญ    พึ่งโคกสูง 2551 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร Dowload
631 ผลสัมฤทธิ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พิมฉวี   อินทรประวัติ 2551 การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ผลสัมฤทธิ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Dowload
632 การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคูหา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 สายชล แดงนา 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 1.การบริหารจัดการโรงเรียน 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา Dowload
633 การศึกษาและเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 สมคิด แพงจันทร์ 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบ Dowload
634 ความพึงพอใจของลูกค้าบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด สุภัทรา ภู่เจริญ 2553 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1.ความพึงพอใจของผู้บริโภค 2.วิริยะประกันภัย Dowload
635 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์บริษัทโตโยต้าซัมมิท จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ศดายุ แสงพิทักษ์ 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1.ความพึงพอใจของผู้บริโภค 2.ศูนย์ซ่อมรถยนต์ Dowload
636 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนมัธยมอำเภอนากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 ทิวากร มาเบ้า 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา Dowload
637 การสร้างหนังสือและแบบฝึกประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เรื่อง ขึ้นเขาไหว้พระ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบ้านนาแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 วารี ทิพชรา 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การสร้างหนังสือประกอบการเรียน Dowload
638 การศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 วิไลวรรณ นาดี 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 1.การศึกษาเปรียบเทียบ 2.การบริหารงานด้านวิชาการ Dowload
639 การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนบ้านเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 วิไลวรรณ มืดอินทร์ 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การบริหารงานด้านวิชาการ Dowload
640 การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ทรงศิลป์ กุลศิลป์ 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 1.คุณภาพการศึกษา 2.การศึกษาขั้นพื้นฐาน Dowload
641 ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร วนารี สาระพร 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน Dowload
642 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร มณีรัตน์ ประจันนวล 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณภาพชีวิต--บุคลากร Dowload
643 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร กระสินธุ์ ศิริรักษ์ 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน Dowload
644 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพ็ญนภา แสงแก้ว 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณภาพชีวิต Dowload
645 ความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีของประชาชนต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เยาวฤทธิ์ ไชยกมล 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดเก็บภาษี Dowload
646 ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร วนารี สาระพร 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานบุคคล Dowload
647 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นาฎสินี นวลเพ็ญ 2553 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารส่วนตำบล Dowload
648 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน กรณีศึกษา : บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณัฐชยา นรินทร์นอก 2551 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต การควบคุมภายใน Dowload
649 การจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านหนองพะเนาว์ หมู่ที่ 14 และบ้านง่อน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร วัชราภรณ์ คำพล 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการปกครอง เศรษฐกิจพอเพียง Dowload
650 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พระจันทร์ สอนนุชาติ 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ข้าราชการตำรวจ Dowload
651 ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เชาว์วรรธน์ วรรณราม 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการปกครอง เศรษฐกิจพอเพียง Dowload
652 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไพศาล ไชยบุตร 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการปกครอง การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ—ความพึงพอใจ Dowload
653 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจักษ์ แสนสีดา 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ยาเสพติด—การป้องกัน Dowload
654 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จตุชัย ชนะมาร 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การบริหารโรงเรียน-ความพึงพอใจ Dowload
655 ความคิดเห็นของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ต่อความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจัดการศึกษา อมรรัตน์ ชินบุตร 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การปกครองส่วนท้องถิ่น Dowload
656 ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาวัง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กิตตินันท์ ทุมปัด 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพของโรงเรียน Dowload
657 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายนาวัง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 ทวีศักดิ์ โสภาเปี้ย 2554 สาระนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาขั้นพี้นฐาน Dowload
658 การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปรัชญาพร สุภา 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารส่วนตำบล Dowload
659 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 วรวิทย์ พรมดี 2554 สาระนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คุณภาพการศึกษา Dowload
660 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สุภัสสร วิชัย 2551 สาระนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน Dowload
661 ประสิทธิผลการบริหารงานด้านการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา บุปผา ขัดแก้ว 2551 สาระนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการเงิน Dowload
662 สภาพและความต้องการของเด็กสถานพินิจเด็กและเยาวชนชาย : ศึกษากรณีบ้านมุทิตา สมชาย ดีละม้าย 2552 งานวิจัย สถานพินิจเด็กและเยาวชนชาย—ความต้องการ Dowload
663 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ของนักศึกษา วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ จักรวาล สุขไมตรี 2552 งานวิจัย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Dowload
664 การศึกษาประสิทธิภาพของแผงทำความเย็นเครื่องควบแน่น สุนทร วงศ์เสน 2552 งานวิจัย แผงทำความเย็น Dowload
665 ประสิทธิผลของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี สมชาย ดีละม้าย 2553 งานวิจัย การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น Dowload
666 กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จทางการตลาดของสถาบันการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐิตารีย์ ภวิษย์พรปัญญา 2553 งานวิจัย กลยุทธ์ทางการตลาด Dowload
667 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น จุฑาทิพย์ สุจริตกุล 2553 งานวิจัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น, รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Dowload
668 ประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งจังหวัดลพบุรี สถาบันรัชต์ภาคย์ สราวุธ ดวงจันทร์ 2553 งานวิจัย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง Dowload
669 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการการจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้งสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ภาคใต้ กรณีจังหวัดยะลา โรซซารี มาฮะ , มะเสาวดี ไสสากา 25545 งานวิจัย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง Dowload
670 ปัจจัยที่มีผลต่อจริยธรรมวิชาชีพทำบัญชี พิชัย ทรัพย์เกิด 2554 งานวิจัย จริยธรรมวิชาชีพ-การบัญชี Dowload
671 พฤติกรรมและเจตคติคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง วรเชษฐ์ สิงห์ลอ 2555 งานวิจัย ประเพณีลอยกระทง - ความเชื่อ Dowload
672 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ อมรรักษ์ สวนชูผล 2555 งานวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนรู้ Dowload
673 เรื่องการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นเพื่อการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวดเร็ว : กรณีศึกษา ธุรกิจโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย ธรรม์วาวิญญ์ ศิริขจรนาม 2554 งานวิจัย ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ Dowload
674 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด นพวรรณ วงศ์เบี้ยสัจจ์ 2554 งานวิจัย บทบาทผู้นำชุมชน Dowload
675 กลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดเขตลาดพร้าว สาธนีย์ แซ่ชิ่น 2555 งานวิจัย 1.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2.อาคารชุด Dowload
676 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่อาศัยในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บรรพต เชิดชัย 2554 งานวิจัย พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง Dowload
677 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร อัญชลี เกตุจันทร์ 2555 งานวิจัย 1.พฤติกรรมผู้บริโภค 2.การใช้อินเทอร์เน็ต Dowload
678 การศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาด “MICE” ด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดชลบุรี รมณีย์ เสียงเพราะ 2555 งานวิจัย การพัฒนาตลาด ท่องเที่ยว Dowload
admin login